Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april.

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan, og vil, være med å utvikle fremtidens marine næring! Studenter som går ut fra Norges fiskerihøgskole har solid bransjekunnskap og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er en tverrfaglig og næringsrettet utdanning som gir gode muligheter for karrierer i en spennende og innovativ næring, både nasjonalt og internasjonalt.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Sogn-Grundvåg, Marit

Studierådgiver


Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Innholdet er spennende med tverrfaglige emner som inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. Studiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Det benyttes forskjellig undervisningsmetoder som spill, forelesninger, seminarer, kollokvier, tokt og laboratoriearbeid. Det er spesielt fokus på studentaktiv læring i dette programmet.

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • Har bred, tverrfaglig kunnskap innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag om utnyttelse av akvatiske ressurser og økologiske og samfunnsmessig konsekvenser, og hvordan de ulike leddene i sjømatnæringens verdikjede påvirker hverandre.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Har kunnskap om fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart, bærekraft og betydning for samfunnet og miljø.


Ferdighet
Kandidaten

 • Kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeri- og havbruksnæringen.
 • Kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere, henvise og bruke informasjon og fagstoff innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag og framstille dette slik at det belyser tverrfaglige problemstillinger innen fiskeri- og havbruksnæringen.


Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, herunder forståelse for bærekraft og miljø.
 • Er i stand til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver på flere nivåer i fiskeri- og havbruksnæringa, både enkeltvis og i samarbeid med andre i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan gjennom ulike uttrykksformer formidle fiskeri- og havbruksvitenskaplig kunnskap innen de områder de arbeider.
 • Kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innen flere ulike fagområder relevante for sjømatnæringa og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til fiskeri- og havbruksnæringas utfordringer og mulighetene for nyskaping og innovasjon.

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte fiskerikandidater er spredt over hele Norge og verden forøvrig - fra Japan i sørøst til Grønland i nordvest. De jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Bærekraftige verdikjeder (30 stp)
Disse temaene inngår i semesteret: Sjømatproduksjon, Praksis i fiskeri- og havbruksvitenskap, Marked og ledelse og Marin forvaltning
6.semester (vår)
Valgfag/spesialisering
Utveksling
Bacheloroppgave

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert.

 

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt og tokt. Emnene vil gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Mye av undervisningen skjer i universitetets moderne laboratorier. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert semester vil du finne under menyen "oppbygging av studiet".

I studieprogrammet inngår emner og deler som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men enkelte emner kan ha hele, eller deler av, undervisningen på engelsk. Pensum er både på norsk og engelsk slik at studentene blir kjent med både norsk og engelsk fagspråk. Eksamen kan besvares på norsk på alle emner, også de som er gitt på engelsk. Opplysninger om undervisnings- og eksamensspråk blir oppgitt i emnebeskrivelsene.

Bestått bachelorstudie med karaktersnitt på C eller bedre kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (NFH). Etter fullført mastergrad har en da rett til å kalle seg Fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Studentarrangementer
Hvert år i februar arrangeres student- og næringslivskonferansen Håp i Havet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Her møtes studenter, forskere, næringsliv og bedrifter til seminar, foredrag og nettverksbygging.

Studentene kan dra til utlandet og ta en fagkombinasjon sjette semester. Fagkombinasjonen skal godkjennes av NFH. I godkjenningen vil vi etterstrebe at emnene utgjør en faglig enhet. Også ved utenlandsopphold må studenter som sikter seg inn på en master i fiskeri- og havbruksvitenskap tilfredsstille kravet til faglig fordypning i bachelorgraden og her vil vi se på faglig helhet og ikke emne-for-emne innpassing.

Les mer om utveksling ved NFH.

Utenlandsopphold kan også tas som Internship.

Har du teft for entreprenørskap?
Hvis ja, anbefales et opphold på Grunderskolen mellom bachelor og mastergraden.

Foreløpig ikke tilgjengelig