Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
uit-41.jpg

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan være med på å utvikle og realisere fremtidens marine næring. Marine ressurser og utviklingen av marin sektor (fiskeri, havbruk og bioteknologi) er tillagt en nøkkelrolle i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er et tverrfaglig og næringsrettet utdanningsprogram. Uteksaminerte kandidater fra Norges fiskerihøgskole (NFH) har førstehånds bransjekunnskap om marin næringssektor og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse. Studieprogrammet gir et fantastisk utgangspunkt for karrierer på mange nivåer i en spennende og innovativ næring - nasjonalt og internasjonalt. Velkommen skal du være.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april.
Søknadskode:186 331
Søk studiet
Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Innholdet er spennende med tverrfaglige emner som inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. Studiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Det benyttes forskjellig undervisningsmetoder som spill, forelesninger, seminarer, kollokvier, tokt og laboratoriearbeid. Det er spesielt fokus på studentaktiv læring i dette programmet.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Bærekraftige verdikjeder (30 stp)
Disse temaene inngår i semesteret: Sjømatproduksjon, Praksis i fiskeri- og havbruksvitenskap, Marked og ledelse og Marin forvaltning
6.semester (vår)
Valgfag/spesialisering
Utveksling
Bacheloroppgave

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • Har bred, tverrfaglig kunnskap innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag om utnyttelse av akvatiske ressurser og økologiske og samfunnsmessig konsekvenser, og hvordan de ulike leddene i sjømatnæringens verdikjede påvirker hverandre.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Har kunnskap om fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart, bærekraft og betydning for samfunnet og miljø.


Ferdighet
Kandidaten

 • Kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeri- og havbruksnæringen.
 • Kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere, henvise og bruke informasjon og fagstoff innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag og framstille dette slik at det belyser tverrfaglige problemstillinger innen fiskeri- og havbruksnæringen.


Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, herunder forståelse for bærekraft og miljø.
 • Er i stand til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver på flere nivåer i fiskeri- og havbruksnæringa, både enkeltvis og i samarbeid med andre i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan gjennom ulike uttrykksformer formidle fiskeri- og havbruksvitenskaplig kunnskap innen de områder de arbeider.
 • Kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innen flere ulike fagområder relevante for sjømatnæringa og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til fiskeri- og havbruksnæringas utfordringer og mulighetene for nyskaping og innovasjon.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert. Poengrensene for opptaket høst 2018 var:
Hovedopptak 51.5. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 46.5 og suppleringsopptak 51.5.

 

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt og tokt. Emnene vil gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Mye av undervisningen skjer i universitetets moderne laboratorier. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert semester vil du finne under menyen "oppbygging av studiet".

I studieprogrammet inngår emner og deler som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men enkelte emner kan ha hele, eller deler av, undervisningen på engelsk. Pensum er både på norsk og engelsk slik at studentene blir kjent med både norsk og engelsk fagspråk. Eksamen kan besvares på norsk på alle emner, også de som er gitt på engelsk. Opplysninger om undervisnings- og eksamensspråk blir oppgitt i emnebeskrivelsene.

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte fiskerikandidater er spredt over hele Norge og verden forøvrig - fra Japan i sørøst til Grønland i nordvest. De jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad.
Bestått bachelorstudie med karaktersnitt på C eller bedre kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (NFH). Etter fullført mastergrad har en da rett til å kalle seg Fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Studentarrangementer
Hvert år i februar arrangeres student- og næringslivskonferansen Håp i Havet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Her møtes studenter, forskere, næringsliv og bedrifter til seminar, foredrag og nettverksbygging.

Studentene kan dra til utlandet og ta en fagkombinasjon sjette semester. Fagkombinasjonen skal godkjennes av NFH. I godkjenningen vil vi etterstrebe at emnene utgjør en faglig enhet. Også ved utenlandsopphold må studenter som sikter seg inn på en master i fiskeri- og havbruksvitenskap tilfredsstille kravet til faglig fordypning i bachelorgraden og her vil vi se på faglig helhet og ikke emne-for-emne innpassing.

Les mer om utveksling ved NFH.

Utenlandsopphold kan også tas som Internship.

Har du teft for entreprenørskap?
Hvis ja, anbefales et opphold på Grunderskolen mellom bachelor og mastergraden.


Erfaring fra Håp i Havet ga jobb på laksebørsen

Foto: Lars Åke Andersen.

Intervju med Ceselia Høyvik Rokne, bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap:

Erfaring fra Håp i Havet ga jobb på laksebørsenStudentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!