vår 2024
ARK-1015 Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse - 5 stp

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 10 studenter.

Det anbefales at studentene har gjennomført ARK-1014 Hva er arkeologi?, ARK-1013 Høvdinger og stater, samer og nordmenn og ARK-1006 Arkeologisk metode I, før opptak.


Innhold

Fortidig bosetning og aktivitet vises noen steder tydelig i form av husrester eller liknende. Men det er mange detaljer som først og fremst kan påvises gjennom analyser av jordsmonnet, som for eksempel funksjonen til ulike deler av et hus eller plasseringen av slakteplasser i et fortidig landskap. For å hente frem og forstå denne informasjonen kreves det spesifikke felt- og laboratoriemetoder. Jordkjemisk analyse er en innarbeidet og godt etablert metode i arkeologien, og fremgangsmåtene som benyttes gir en god innføring i laborativ arkeologi generelt.

Emnet skal gi studentene en grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om jordkjemiske analysemetoder, samt praktisk erfaring og kunnskap om laboratoriearbeid og laborativ arkeologi. Kvantitative analysemetoder og laborativ arkeologi er mer aktuelt enn noensinne, og det tilkommer stadig nye og forbedrede metoder som benyttes til å beskrive alt fra folkevandringer og handelsruter til kosthold og erverv. Da mye av metodene hører hjemme i fag som kjemi og fysikk, er det utfordrende både å kritisere og utnytte slike forskningsresultater fra et humanistisk ståsted. En grunnleggende kunnskap om laboratoriebaserte analyser er svært nyttig særlig for å forstå hvilke begrensninger og feilkilder som ligger i bunn.


Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om laborativ arkeologi og laboratoriemetodikk
 • grunnleggende kunnskap om jordkjemisk analyse i arkeologien samt hvilke muligheter og begrensninger ulike analysemetoder gir
 • forståelse for og kunnskap om tolkning, rapportering og presentasjon av kvantitative data

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre grunnleggende laboratorieteknisk arbeid på en sikker måte (bla. veiing, pipettering og blanding av standardløsninger)
 • gjennomføre en jordkjemisk analyse inkludert forbehandling, homogenisering, bestemmelse av jordart, fosfatnivå, pH, organisk innhold og magnetisk susceptibilitet
 • rapportere resultater og arkivere data på en etterprøvbar måte

Kompetanse

Studenten kan:

 • fungere som laboratorieassistent på grunnleggende nivå
 • kan til en viss grad forstå og reflektere over resultater fra jordkjemiske analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Emnet gjennomføres over to samlinger på totalt seks dager.

Den første samlingen består av en dag med forelesninger og en dag med praksis i forbehandling av jordprøver, grunnleggende laboratorieteknikk samt sikkerhet. Den andre samlingen består av å gjennomføre en jordkjemisk analyse, inkludert bestemmelse av fosfat, organisk innhold samt magnetisk susceptibilitet og pH. Mellom samlingene legges det inn to uker uten undervisning, som skal brukes til å sette seg inn i pensumlitteraturen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.05.2024 09:00 (Utlevering)
15.05.2024 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminarundervising Godkjent – ikke godkjent
Laboratorierapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltagelse på all seminarundervising.
 • Innlevering av en laboratorierapport senest to uker etter siste samling (kan gjøres i grupper).

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1015
 • Tidligere år og semester for dette emnet