vår 2024
ARK-2036 GIS for arkeologer - 15 stp

Emnetype

Arbeislivsrelevant valgemne for arkeologi og øvrige humaniora- og samfunnsfag hvor GIS er relevant. Kan tas av enkeltemnestudenter. Emnet henter de fleste eksempler og øvingsdata fra det arkeologiske fagfeltet. GIS-kunnskapen studenten tilegner seg er likevel relevant for en rekke andre fagfelt. Emnet er begrenset til 20 studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I 10 stp
SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging 10 stp
GEO-2011 GIS og geostatistikk 10 stp

Innhold

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er en av de viktigste verktøyene i arkeologiens verktøykasse. GIS-teknologi er også sentralt innenfor flere andre humaniora- og samfunnsfag. Emnet gir en grunnleggende innføring i teoretiske og praktiske aspekter ved GIS innen arkeologisk forvaltning og forskning. Undervisningen er lagt opp slik at studenten skal lære og forholde seg til reelle problemstillinger og praktiske bruksområder arkeologer benytter GIS til i sin daglige yrkesutøvelse.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1014 Hva er arkeologi?, ARK-1021 Arkeologisk utgravning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

 • Innsikt og forståelse av GIS-teknologiens forutsetninger, oppbygning og funksjon
 • Grunnleggende innsikt i GIS’ rolle i det moderne samfunnet
 • Bred kunnskap om GIS’ historikk innenfor arkeologien
 • Innsikt i teoridebatten knyttet til bruken av GIS som et verktøy innenfor humaniora- og samfunnsfag
 • Kunnskap om sentrale bruksområder for GIS innenfor kulturminneforvaltningen
 • Kjennskap til viktige metoder og teknikker for GIS brukt innenfor arkeologisk forskning

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Beherske GIS-programvare på et selvstendig nivå
 • Benytte GIS til å systematisere, analysere og visuelt presentere data fra arkeologiske utgravnings- og registreringsprosjekter
 • Beherske rutinemessige GIS-applikasjoner innenfor kulturminneforvaltningen
 • Belyse grunnleggende arkeologiske problemstillinger ved bruk av GIS.
 • Selvstendig planlegge og gjennomføre ett grunnleggende GIS-prosjekt med utgangspunkt i arkeologisk data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset undervises intensivt under en periode på fire uker hvor hver uke består av to dager (tirsdag og onsdag) med forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det vil være innlagt to undervisningsfrie uker i perioden kurset går. Fredag repeteres ukens stoff over en totimers seminarøkt. Seminarene består hovedsakelig av praktiske GIS-øvelser under veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.03.2024 09:00 (Utlevering)
14.03.2024 17:00 (Innlevering)
3/10 8 Timer A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 20.03.2024 09:00 (Utlevering)
27.03.2024 14:00 (Innlevering)
7/10 7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av GIS-kart Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 50% deltakelse på seminar.
 • Studentene får en oppgave hvor de skal utarbeide et kart basert på oppgitte instruksjoner.
 • En skriftlig oppgave på ca. 450 ord (ca. 1 side).

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ARK-2036
 • Tidligere år og semester for dette emnet