høst 2023
ARK-2034 Arkeologi, krig og konflikt - 10 stp

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 2. eller 3. studieår. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

I dette emnet vil studentene tilegne seg en dypere forståelse av konflikt og dets materiale, både fra fortiden, samtiden og hvordan det kan påvirke fremtiden. De vil også få faglig orientering som hjelper dem å reflektere over hva konflikt er og hvilke problemstillinger som er knyttet til dette temaet, sett fra et arkeologisk perspektiv. Emnet setter særlig søkelys på hvordan arkeologiske metoder, materialer og teori gir en unik innsikt i konflikter og deres etterspill. Dette vil bli illustrert gjennom konkrete arkeologiske case-studier og eksempler med en nordlig tilknytning eller relevans. Her vil det blant annet bli lagt vekt på hvordan konflikt kan fremtre og tolkes fra arkeologiske kontekster, og hvordan konflikter forsetter å både påvirke kultur og miljø også etter deres «slutt».

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom konflikt og arkeologi.
 • Innsikt i sentrale problemstillinger og teoretiske perspektiv i arkeologi som jobber med konflikt, krig og andre relaterte tema.
 • Konkret kunnskap om hvordan arkeologiske tilnærminger kan bidra til ny kunnskap om konflikter i både fortiden og samtiden.
 • Kjennskap til hvordan ulike typer og nyanser av konflikt kan identifiseres i arkeologiske kontekster og kildemateriale.
 • Innsikt i og forståelse av problematikk og debatter knyttet til hva konfilter er og innebærer.
 • Kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til konfliktarkeologi.
 • Innsikt i hvordan post/konfliktarkeologi er relevant for og i samtiden.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Problematisere og utvide forståelsen av materielle konflikt- og krigs-etterlatenskaper.
 • Kritisk vurdere arkeologiske problemstillinger knyttet til konflikt både i fortiden og samtiden.
 • Ha ferdigheter i post/konfliktarkeologiske teorier og metoder som kan danne grunnlag for videre studier og spesialisering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av totalt 12 dobbelttimer med forelesninger kombinert med diskusjonsgrupper, materialstudieseminar og en ekskursjon.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappe/sammensatt vurdering 24.11.2023 09:00 (Utlevering)
01.12.2023 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

To skriftlige oppgaver i sammenheng med mappevurdering.

Mer info om mappevurdering

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av:

 • To skriftlige oppgaver, hver på 4-5 sider (ca. 2000 ord)

som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få tilbakemelding på oppgavene.

Den samlede mappen på to oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver.


Kontinuasjonseksamen

Dersom de skriftlige besvarelsene samlet vurderes til stryk, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som ikke er bestått. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2034
 • Tidligere år og semester for dette emnet