høst 2023
BED-3079 Finansregnskapet og bærekraftsrapportering - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter på master i økonomi og administrasjon og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3066 Regnskap og verdsetting 5 stp

Innhold

Årsregnskapets formål er å gi relevant informasjon til sine interessenter. Tradisjonelt har denne informasjonen vært av finansiell art. Dette fordi interessentene i tråd med sine interesser forutsettes å gjøre bruk av den finansielle informasjonen. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene ut ifra et brukerperspektiv. Kurset gir en gjennomgang av ulike regnskapsmodeller og de sentrale regnskapsreglene.

Utviklingen har medført et økt krav om å rapportere ikke finansiell informasjon. Bærekraftsrapportering (ESG) tar for seg den delen av virksomheten som ikke går på økonomi, men som vil synliggjøre hvilken påvirkning virksomheten har på samfunnet rundt. Bærekraft er som tradisjonell finansiell rapportering, viktig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet. Når bedrifter rapporterer på bærekraft bidrar dette til i neste omgang til å iverksette prosesser som er nødvendige for å skape en mer bærekraftig forretningsdrift. November 2022 ble et nytt EU direktiv vedtatt - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - som legger føringer for hvem som skal rapportere og hvordan det skal gjøres. Direktivet er sentralt i dette emnet.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal følgende læringsmål være oppnådd og kandidaten:

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskap innenfor fagområdet årsregnskap og innsikt i regnskapsregulering og det konseptuelle rammeverket.
 • Har inngående kunnskap om ulike regnskapsspråk og rettslig regulering.
 • Har kunnskap om bærekraft og betydningen av bærekraft for den enkelte bedrift.
 • Har inngående kunnskap til forventninger, lov, forordninger, direktiv (CSDR) og standarder for rapportering av bærekraft.
 • Har inngående kunnskaper om sentrale prinsipper og krav til bærekraftsrapportering.
 • Har kunnskap om hvordan bedrifter skal gjøre bærekraftsrapportering.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg til ulike regnskapsregler og anvende disse til å vurdere foretakets økonomiske stilling, verdiskapning og risiko.
 • Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunktet i finansregnskapets / bærekraftsrapportens grunnleggende prinsipper, krav og formål.
 • Kandidaten kan anvende sentrale rammeverk i form av direktiv (CSDR) og standarder for bærekraftrapportering.

Generell kompetanse

 • Kan analysere tidsaktuelle regnskapsfaglige problemstillinger.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister (revisor, skattemyndighet, finansinstitusjon mm.) og allmennheten (ansatte, styremedlemmer mm.)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.12.2023 09:00 (Utlevering)
04.12.2023 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet er en innleveringsoppgave som gjennomføres i grupper.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3079
 • Tidligere år og semester for dette emnet