Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-3079 Finansregnskapet og bærekraftsrapportering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter på master i økonomi og administrasjon og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Studiepoengreduksjon

BED-3066 Regnskap og verdsetting 5 stp

Innhold

Årsregnskapets formål er å gi relevant informasjon til sine interessenter. Tradisjonelt har denne informasjonen vært av finansiell art. Dette fordi interessentene i tråd med sine interesser forutsettes å gjøre bruk av den finansielle informasjonen. Emnet gir studentene en innføring i komponentene i et regnskap og hvordan lese et regnskap og regnskapsreglene ut ifra et brukerperspektiv. Kurset gir en gjennomgang av ulike regnskapsmodeller og de sentrale regnskapsreglene.

Utviklingen har medført et økt krav om å rapportere ikke finansiell informasjon. Bærekraftsrapportering (ESG) tar for seg den delen av virksomheten som ikke går på økonomi, men som vil synliggjøre hvilken påvirkning virksomheten har på samfunnet rundt. Bærekraft er som tradisjonell finansiell rapportering, viktig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet. Når bedrifter rapporterer på bærekraft bidrar dette til i neste omgang til å iverksette prosesser som er nødvendige for å skape en mer bærekraftig forretningsdrift. November 2022 ble et nytt EU direktiv vedtatt - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - som legger føringer for hvem som skal rapportere og hvordan det skal gjøres. Direktivet er sentralt i dette emnet.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal følgende læringsmål være oppnådd og kandidaten:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.