høst 2023
LER-2162 Engelsk 5-10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden - 20 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-2152 Engelsk 5–10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden 20 stp

Innhold

Dette emnet bygger videre på grunnlaget i grammatikk og fonologi som legges i emnene på 1000-nivå. Litteratur, kultur og språk integreres der det er hensiktsmessig. Gjennom et utvalg av fagtekster og autentiske tekster studeres geografisk, historisk og sosial ulikhet og mangfold i kultur, språkbruk, sjanger og uttrykk. Emnet går dypere inn i ulike former for språkbruk og språklæringsprosesser og metoder. Emnet også opp problemstillinger knytta til det flerspråklige og flerkulturelle klasserom. 

Samtidig styrkes studentens forståelse av og evne til å bruke litteratur og andre estetiske og kulturelle uttrykk for å fremme elevenes språklæring og kulturelle kompetanse. Emnet videreutvikler studentens språkferdighet, tekstkompetanse og produktive ordforråd, og setter fokus på kommunikativ og interkulturell kompetanse. Et sentralt tema i emnet er hvordan språkholdninger fungerer som barrierer mot sosial utjevning i klassedelte samfunn. Emnet er relevant i forhold til de tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap samt folkehelse og livsmestring. Vurdering og tilpassa opplæring er sentrale temaer. 

Emnet legger opp til videre personlig og faglig vekst og et kritisk blikk på ulike sider ved engelskopplæringa. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

Studenten har god kjennskap til: 

 • geografisk, historisk og sosialt betinga mangfold i engelsk språkbruk 
 • kulturelt mangfold i litteratur, film og andre kulturuttrykk 
 • urfolksperspektiver i den engelskspråklige verden og i Norge 
 • debatten om engelsk som verdensspråk og tilhørende didaktiske utfordringer 
 • interkulturell kompetanse og kommunikasjon 
 • flerspråklighet og språklæring 
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring 
 • formativ og summativ vurdering 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • legge til rette for bruk og tolkning av tekster og andre kulturuttrykk som fremmer språklæring og interkulturell kompetanse 
 • fremme medborgerskap, demokratisk deltakelse og livsmestring gjennom arbeid med ulike tekster og kulturuttrykk 
 • bruke engelsk språk sikkert og funksjonelt både muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangre med sammenheng, flyt og presisjon 
 • bruke formativ og summativ vurdering for å veilede elever i engelskopplæringa og gi tilpassede tilbakemeldinger 
 • reflektere over pedagogiske muligheter og etiske utfordringer ved bruk av digital læringsanalyse i engelskfaget 
 • bruke mangfold i språk og kultur som en ressurs i klasserommet som fremmer både språklæring og holdninger tilpassa det flerkulturelle samfunnet 

Kompetanse 

Studenten kan: 

 • legge til rette for hensiktsmessige språklæringsmetoder 
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge og tilpasse undervisning for elevers læring og utvikling 
 • reflektere over egen læring og se egen læring i sammenheng med elevenes læring i faget 
 • bruke litteratur- og kulturuttrykk for å fremme mellommenneskelig forståelse og toleranse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som kan benyttes i grunnskolen. 

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
York Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på undervisning (70%)
 • Obligatoriske innleveringer, en muntlig

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2162
 • Tidligere år og semester for dette emnet