Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-2162 Engelsk 5-10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-2152 Engelsk 5–10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden 20 stp

Innhold

Dette emnet bygger videre på grunnlaget i grammatikk og fonologi som legges i emnene på 1000-nivå. Litteratur, kultur og språk integreres der det er hensiktsmessig. Gjennom et utvalg av fagtekster og autentiske tekster studeres geografisk, historisk og sosial ulikhet og mangfold i kultur, språkbruk, sjanger og uttrykk. Emnet går dypere inn i ulike former for språkbruk og språklæringsprosesser og metoder. Emnet også opp problemstillinger knytta til det flerspråklige og flerkulturelle klasserom. 

Samtidig styrkes studentens forståelse av og evne til å bruke litteratur og andre estetiske og kulturelle uttrykk for å fremme elevenes språklæring og kulturelle kompetanse. Emnet videreutvikler studentens språkferdighet, tekstkompetanse og produktive ordforråd, og setter fokus på kommunikativ og interkulturell kompetanse. Et sentralt tema i emnet er hvordan språkholdninger fungerer som barrierer mot sosial utjevning i klassedelte samfunn. Emnet er relevant i forhold til de tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap samt folkehelse og livsmestring. Vurdering og tilpassa opplæring er sentrale temaer. 

Emnet legger opp til videre personlig og faglig vekst og et kritisk blikk på ulike sider ved engelskopplæringa. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

Studenten har god kjennskap til: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 

Studenten kan: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som kan benyttes i grunnskolen. 

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.