høst 2023
LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk fjerde år i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-3010 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet 15 stp

Innhold

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner. Emnet skal gi studentene inngående kunnskaper om skolen som samfunnsinstitusjon og det ansvaret skolen har for å ivareta sitt samfunnsmandat på en etisk forsvarlig måte. Emnet skal videre gi studentene innsikt i skolen på organisasjonsnivå, og bidra til å utvikle studentenes ferdigheter og kompetanse i å delta i profesjonsfellesskapet for å videreutvikle skolens praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om skolens funksjon og mandat i et historisk, demokratisk perspektiv
 • inngående kunnskap om skolen som organisasjon og institusjon: utforming, ledelse og organisasjonskulturelle særtrekk
 • avansert forståelse for sammenhengen mellom organisering, ledelse og læring på ulike nivå
 • inngående kunnskap om utvikling av læreplaner og utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • kunnskap om innovasjonsarbeid i skolen, og om entreprenørskap som tilnærming til pedagogisk utviklingsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag, og se det i sammenheng med det omgivende samfunn lokalt og nasjonalt
 • kritisk redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie, og den betydningen skolen har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden 
 • anvende forskningsbasert kunnskap til å analysere, forebygge, og iverksette tiltak som fremmer et godt psykososialt læringsmiljø
 • delta i kollegialt samarbeid for å utvikle egen og skolens praksis

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk analysere og delta i aktuelle utdanningspolitiske debatter på regionalt og nasjonalt nivå
 • samarbeide med kollegaer, ledelse og forelder og andre som inngår i skolens praksis på en måte som ivaretar profesjonsetiske prinsipper
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til innovasjonsprosesser, og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking i skole og lokalsamfunn, gjerne med entreprenørskap som drivkraft
 • anvende forskningsbasert kunnskap i læring og utvikling av egen organisasjon, og i å analysere problemstillinger knyttet til skolen i samfunnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli lagt opp i en kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, øvelser, studentpresentasjoner etc. Det legges størst vekt på studentaktive arbeidsmåter.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instiuttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 04.12.2023–08.12.2023 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av erfaringer fra et prosjekt i praksis, med kollegarespons 
 • En skriftlig gruppeoppgave med omfang på om lag 12 sider (4800 ord) knyttet til skolen som organisasjon eller skolen i samfunnet
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En individuell, muntlig eksamen som tar utgangspunkt i praksisprosjektet (som er forankret i praksisplanene LER-3600 og LER-3650), som det arbeides med gjennom perioden. Eksamen skal ta utgangspunkt i en kritisk vurdering av prosjektet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3000
 • Tidligere år og semester for dette emnet