høst 2023
MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING (Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DS107 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger og funksjoner av flere variabler, alle temaene er med anvendelser. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet gir et innblikk i hvordan bruke relevant dataverktøy til modellering og algoritmisk problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Grunnleggende kunnskaper innenfor noen kjerneområder i matematikk, og som påfølgende emner i ingeniørutdanningen bygger på.
 • Grundig kunnskap innenfor kjerneområdene: derivasjon og integrasjon.
 • Gode kunnskaper innenfor områdene: første og andre ordens differensiallikninger.
 • Grunnleggende kunnskaper om funksjoner av flere variabler.
 • God forståelse for koblingen mellom praktiske problemer og de matematiske begreper som skal brukes til løsningen av problemet.
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Har god regneferdighet og kan regne med relevante matematiske symboler og formler.
 • Kan anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer.
 • Kan sette opp og løse enkle differensiallikninger.
 • Minimere/maksimere funksjoner i flere variabler.
 • Kan tenke og resonnere matematisk.
 • Kan anvende programmering til å utforske sammenhenger og gjennomføre visualiseringer og beregninger.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.
 • Har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 60 timer forelesninger og ca.24 timer øvinger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.12.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet