høst 2023
SYP-3501 Spesialsykepleierens funksjons- og ansvarsområder ABIO - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for M-SYKEPL master i sykepleie studieretningene anestesi- barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SYP-3001-B Fagforståelse i sykepleie for spesialsykepleiere, SYP-3500 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap

Innhold

Emnet gir deg kunnskap om hvordan faglige, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer påvirker spesialsykepleierens ansvar og funksjonsområde. Følgende tema belyses:

 • sykepleiefaglig samarbeid
 • sykepleiefaglig ledelse og helsepolitikk
 • kulturforståelse og -kompetanse
 • arbeidsmiljø
 • pasientsikkerhet

Hva lærer du

Ved fullført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid
 • Inngående kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og belastninger
 • Inngående kunnskap om helsepolitiske føringer som påvirker primær- og spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter

 • Anvender avansert kunnskap om sitt fagområde, leder eget fag og arbeider kunnskapsbasert i tverrprofesjonelle team
 • Anvender kunnskap om rammefaktorers påvirkning av utøvelse av spesialsykepleie
 • Kan drøfte pasientforløp i en kulturell og sosial kontekst sett fra pasient og pårørendes perspektiv
 • Kan bruke relevant pasientsikkerhetsteori

Generell kompetanse

 • Analysere og kritisk reflektere over pasientforløp i en organisatorisk og geografisk sammenheng
 • Viser avansert kompetanse i samhandling og teamarbeid på tvers av fagprofesjoner og nivå med særskilt fokus på kompliserte og akutte situasjoner
 • Kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, fullskala simulering, selvstudium.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1 Dager Bestått – Ikke bestått
Gruppeeksamen Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Gruppeeksamen i grupper på 2-8 kandidater hvor gruppens arbeid presenteres i seminar. Individuell innlevering kan i særlige tilfeller vurderes etter søknad.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3501
 • Tidligere år og semester for dette emnet