høst 2023
VID-6214 Mat og helse 1. – 10. - del 1 - 15 stp

Emnetype

Videreutdanning for lærere. Opptakskrav:

 • Fullført lærerutdanning
 • Tilgang til en klasse eller gruppe av elever er en forutsetning for gjennomføring av ulike praksisoppdrag.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Sentralt i emnet inngår folkehelse og livsmestring med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid med mat og måltider. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet.

 • Innføring i grunnleggende ernæring og et helsefremmende kosthold i et folkehelseperspektiv
 • Mat og måltidets betydning for utjevning av sosial ulikhet i kosthold og helse
 • Kunnskap om sammenhengen mellom barn og unges kosthold og helse
 • Fagdidaktisk kompetanse
 • Kritisk kunne vurdere undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid i faget

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om fagets historie og sentrale styringsdokumenter for faget
 • Kunnskap om matvarer og næringsinnhold og de ulike matvaregruppene, bearbeiding av mat og kjøkkenhygiene
 • kunnskap om hva som kan fremme matdannelse, helsefremmende og bærekraftig og etisk matforbruk
 • kunnskap om hvordan didaktiske modeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i faget
 • kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke fagbegreper og anvende forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell
 • praktisere faget i tråd med læreplanens intensjoner og innhold og produsere trygg mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger
 • bruke relevante digitale verktøy og medier i undervisningen
 • anvende ulike matlagingsmetoder til å lage trygg mat med fokus på helse, kulturelt mangfold og bærekraftig forbruk
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og didaktisk refleksjon didaktisk praktisk arbeid

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • se faget gjennom et tids- og samfunnsaktuelt perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til utjevning av sosial ulikhet i helse
 • ta ansvar for lokalt læreplanarbeid og bidra til nytenkning og utvikling av faget
 • oppdatere seg faglig og reflektere over egen undervisningspraksis i faget
 • utøve og utvikle profesjonalitet som underviser i faget og ha innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges opp til 3 samlinger på 2,5 dager. To fysiske samlinger og en digital samling. 
 • Studentdreven undervisning både digitalt og ved fysiske samlinger
 • Studentaktive læringsformer
 • PBL-metoden - problembasert læring
 • Forelesninger, både digitalt og ved fysiske samlinger
 • Digitale seminarer og seminarer på fysiske samlinger
 • Digital veiledning
 • Studentbasert undervisning
 • Didaktisk praktisk-metodisk matfaglig arbeid

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 11.12.2023–12.12.2023 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Didaktisk undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
70% obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Individuell didaktisk praktisk eksamen. Det gis 48 timers forberedelsestid til den didaktiske praktiske eksamen. I den praktiske fremstillingen skal studenten trekke ut 4 - 6 grunnleggende matfaglige teknikker.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6214
 • Tidligere år og semester for dette emnet