vår 2023
FSK-3013 Internasjonal handel med sjømat - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Gi studentene avansert innsikt i de internasjonale markedene for og handel med sjømat, teorier om internasjonal handel, utfordringer knyttet til markedsadgang, handelsavtaler, det internasjonale regelverket for handel generelt og med sjømat spesielt og utfordringer knyttet til handel og miljø. Emnet gir en dypere innføring i teorier om internasjonal handel, samt kunnskap om sentrale emner knyttet til internasjonal handel med sjømat.

Anbefalte forkunnskaper

FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Forståelse av hovedtrekkene i de internasjonale markedene for sjømat og Norges rolle der
 • Bred kjennskap til teorier om internasjonal handel
 • Gode kunnskaper om det internasjonale regelverket som regulerer handel med sjømat og hvordan dette berører Norge
 • Kunnskap om hvordan handelen med sjømat påvirkes av miljømessige og etiske aspekter

Ferdigheter:

 • Kan anvende relvante teorier og metoder til å analysere utviklingstrekk i markedene og betingelser for markedsadgang
 • Kan lese og forstå anvendt forskning på temaene emnet adresserer
 • Kunnskap om viktige nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder om handel og handelspolitikk og bruken av disse

Kompetanse:

 • Kan arbeide med temaer om markeder og handel i sjømatnæringen og tilknyttet forvaltning
 • Kan utnytte kunnskap og ferdigheter til å lage skriftlige og muntlige analyser av internasjonal sjømathandel
 • Kan vurdere konsekvenser av internasjonalt regelverk for aktuelle problemstillinger for norsk fiskerinæring
 • Kan planlegge og gjennomføre avgrensede forsknings- og utredningsoppgaver innen feltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gjesteforelesninger med eksperter fra næringsliv og forvaltning.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.05.2023 09:00 (Utlevering)
22.05.2023 14:00 (Innlevering)
10 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Skriftlig oppgave med et omfang på 2000 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av september. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. august.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-3013
 • Ekstra informasjon
 • Arne Melchior jobber i NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt)

 • Tidligere år og semester for dette emnet