vår 2023
FSK-3960 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 60 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for masteroppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder og forutsetter godkjenning av Norges fiskerihøgskole i form av innlevert og signert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Standard veiledningskontrakt er tilgjengelig i masterstudentenes Canvasrom - M-FISK. Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse signeres av student, veileder(e) og instituttleder. Signert veiledningskontrakt med prosjektbeskrivelse leveres til studierådgiver ved Norges fiskerihøgskole. Frist for innlevering av veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse er 01.06, semesteret før oppgaven påbegynnes.


Hva lærer du

Kunnskaper

Oppgaven skal vise at kandidaten har

 • dyp kunnskap om sentrale utviklingstrekk, problemer, utfordringer og diskusjoner i norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring
 • dyp kunnskap om teoretiske tilnærminger, begreper, metoder og modeller som anvendes innen fagfeltet
 • inngående empirisk kunnskap innenfor oppgavens fagretning

Ferdigheter

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • er i stand til å formulere en faglig problemstilling
 • er i stand til å bruke teori og vitenskapelig metode til å samle inn relevante data, analysere og drøfte disse for å besvare problemstillingen
 • behersker et faglig begrepsapparat
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer
 • kan redegjøre kritisk for oppgavens forutsetninger og begrensinger

Generell kompetanse

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • har en spesialisering og fordypning innen et tema
 • har evne til forståelse og refleksjon
 • kan produsere ny kunnskap gjennom bruk av vitenskapelig teori og metode
 • kan skriftlig formidle faglig kunnskap om norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring i henhold til fagfeltets krav og standard

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Timeplan


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 0/100 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 100/100 2 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består mastereksamen. Kontinuasjonseksamen avtales med veileder og administrasjon. Oppmelding gjøres i StudentWeb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: FSK-3960
 • Tidligere år og semester for dette emnet