Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FSK-3960 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 60 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for masteroppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder og forutsetter godkjenning av Norges fiskerihøgskole i form av innlevert og signert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Standard veiledningskontrakt er tilgjengelig i masterstudentenes Canvasrom - M-FISK. Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse signeres av student, veileder(e) og instituttleder. Signert veiledningskontrakt med prosjektbeskrivelse leveres til studierådgiver ved Norges fiskerihøgskole. Frist for innlevering av veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse er 01.06, semesteret før oppgaven påbegynnes.


Hva lærer du

Kunnskaper

Oppgaven skal vise at kandidaten har

Ferdigheter

Oppgaven skal vise at kandidaten

Generell kompetanse

Oppgaven skal vise at kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.