vår 2023
FSK-3961 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsetter godkjenning av NFH i form av innlevert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2 eller 3 semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Underskrives av student, veileder(e) og instituttleder. Frist for innlevering er 01.06/15.12 semesteret før oppgaven påbegynnes.Godkjenning av forside Masteroppgavens forside skal godkjennes av en studiekonsulent før innlevering. Se tidligere innleverte oppgaver i Munin for godkjente forsider.Trykking av masteroppgaven NFH trykker inntil 12 eksemplarer av oppgaven. Om det ikke spesifiseres ved innlevering et annet antall vil det trykkes tolv, hvorav studenten normalt beholder fem. Fargesider må spesifiseres i eget felt ved innlevering i Munin for å trykkes i farger.

For mer detaljert informasjon om det å være masterstudent, sjekk denne linken


Hva lærer du

Kunnskaper

Oppgaven skal vise at kandidaten har

 • dyp kunnskap om sentrale utviklingstrekk, problemer, utfordringer og diskusjoner i norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring
 • dyp kunnskap om teoretiske tilnærminger, begreper, metoder og modeller som anvendes innen fagfeltet
 • inngående empirisk kunnskap innenfor oppgavens fagretning

Ferdigheter

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • er i stand til å formulere en faglig problemstilling
 • er i stand til å bruke teori og vitenskapelig metode til å samle inn relevante data, analysere og drøfte disse for å besvare problemstillingen
 • behersker et faglig begrepsapparat
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer
 • kan redegjøre kritisk for oppgavens forutsetninger og begrensinger

Generell kompetanse

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • har en spesialisering og fordypning innen et tema
 • har evne til forståelse og refleksjon
 • kan produsere ny kunnskap gjennom bruk av vitenskapelig teori og metode
 • kan skriftlig formidle faglig kunnskap om norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring i henhold til fagfeltets krav og standard

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2023 14:00 (Innlevering) 0/100 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 100/100 2 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består mastereksamen. Kontinuasjonseksamen avtales med veileder og administrasjon. Oppmelding gjøres i StudentWeb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-3961
 • Tidligere år og semester for dette emnet