vår 2023
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2 stp

Søknadsfrist

Ph.d.- og forskerlinjestudenter ved UiT melder seg til undervisning og eksamen i Studentweb senest 1. februar for emner som tilbys våren og 1. september for emner som tilbys høsten. 

For eksterne søkere er søknadsfristen 1. desember for emner som går vårsemesteret og 1. juni for emner som går høstsemesteret. Søknad sendes via Søknadsweb. Bruk søknadskode "9301 - enkeltemner på ph.d.-nivå".


Emnetype

Emnet er et samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling ved UNN, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord, og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Ph.d.- og forskerlinjestudenter, eller kandidater med bestått 5-årig (eller 3+2 år) mastergrad kan ta emnet.  

Eksterne ph.d.- og forskerlinjestudenter må dokumentere fra sitt universitet at de er tatt opp på ph.d.-programmet eller forskerlinjen. Andre søkere må i søknad legge ved dokumentasjon som viser bestått mastergrad.  

Anbefalte forkunnskaper er HEL-8024 Quantitative research methods eller tilsvarende kunnskaper. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-8019 Analyse av registerdata i forskning 1 stp

Innhold

Emnet vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter, eksempler på hvordan data fra registre blir publisert som forskning, og erfaringer med registre hvor pasienter selv registrere data. Emnet omhandler ulike analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i "Directed acyclic graphs" (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få ei innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata, samt styrker og svakheter ved bruk av registerdata.

Anbefalte forkunnskaper

HEL-8024 Quantitative Research Methods

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal studentene kunne:
 • diskutere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), samt beskrive effektstørrelser brukt ved de ulike typene design.
 • ta i bruk samt vurdere fordeler og ulemper av ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet.
 • kjenne de viktigste norske sykdomsregistre og hvordan de er juridisk regulert.
 • kjenne til styrker og svakheter ved bruk av registerdata i forskning.
 • beskrive begrepet "counterfactual causality".
 • forklare en "Directed acyclic graph" (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAGs.
 • diskutere moderne metoder brukt ved kausal modellering.
 • analysere data ved bruk av "propensity score", samt vite når det er hensiktsmessig å bruke "propensity score".
 • identifisere problem med multippel testing og beskrive metoder som korrigerer for problemene.
 • kjenne til hvordan man publiserer effekter i studier basert på registerdata, fra design via materiale, metode, resultat og diskusjon til konklusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 30.03.2023 15:00 (Utlevering)
27.04.2023 23:59 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk deltagelse på 80% av forelesningene.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: HEL-8020
 • Tidligere år og semester for dette emnet