Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsmedisin

Emnetype

Emnet er et samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling ved UNN, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord, og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

HEL-8019 Analyse av registerdata i forskning 1 stp

Innhold

Emnet vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter, eksempler på hvordan data fra registre blir publisert som forskning, og erfaringer med registre hvor pasienter selv registrere data. Emnet omhandler ulike analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i "Directed acyclic graphs" (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få ei innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata, samt styrker og svakheter ved bruk av registerdata.

Søknadsfrist

Ph.d.- og forskerlinjestudenter ved UiT melder seg til undervisning og eksamen i Studentweb senest 1. februar for emner som tilbys våren og 1. september for emner som tilbys høsten. 

For eksterne søkere er søknadsfristen 1. desember for emner som går vårsemesteret og 1. juni for emner som går høstsemesteret. Søknad sendes via Søknadsweb. Bruk søknadskode "9301 - enkeltemner på ph.d.-nivå".


Opptakskrav

Ph.d.- og forskerlinjestudenter, eller kandidater med bestått 5-årig (eller 3+2 år) mastergrad kan ta emnet.  

Eksterne ph.d.- og forskerlinjestudenter må dokumentere fra sitt universitet at de er tatt opp på ph.d.-programmet eller forskerlinjen. Andre søkere må i søknad legge ved dokumentasjon som viser bestått mastergrad.  

Anbefalte forkunnskaper er HEL-8024 Quantitative research methods eller tilsvarende kunnskaper. 


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal studentene kunne:

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.03.2023 innlevering 27.04.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.