vår 2023
IDR-2350 Trenerrollen i et treningsperspektiv - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått IDR-1311/ IDR-1222/IDR-1522 Trenings- og bevegelseslære med basistrening eller tilsvarende.

Innhold

Emnet skal gi studentene en videreføring i tema treningslære og treningsplanlegging i prestasjonsidrett. Emnet belyser hvordan man kan ta i bruk ulike treningsmetoder og treningsprinsipper for å påvirke fysiologiske faktorer som kan føre til forbedret prestasjon. Emnet vil også belyse modeller for periodisering i individuelle idretter og lagidretter.

Følgende tema er sentrale:

 • Treningsfysiologi
 • Treningslære i spesifikke idretter
 • Treningsplanlegging og treningsprinssipper i prestasjonsidrett
 • Analyseteknologi

Hva lærer du

Kunnskap

 • Diskutere fysiologiske faktorer som er bestemmende for kroppens fysiske yteevne og betydningen av disse for prestasjonen i ulike idretter
 • Diskutere hvordan ulike treningsformer påvirker kroppens fysiologiske systemer og hvordan fysiologiske tilpasninger som følge av trening påvirker prestasjon
 • Finne fram til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trening og prestasjonsutvikling i idrett

Ferdigheter

 • Kunne kartlegge, planlegge, anvende og evaluere trening for ulike målgrupper
 • Kunne anvende relevant teknologi for å optimalisere treningshverdagen
 • Kunne kritisk vurdere og henvise korrekt til relevant faglitteratur

Generell kompetanse

 • Kunne diskutere hvordan ulike former for trening påvirker kroppens fysiologiske systemer og hvordan ulike treningstilpasninger kan føre til økt prestasjon
 • Diskutere og vise forståelse for treningsplanlegging, treningsprinsipper og veiledning innenfor ulike idretter
 • Kritisk diskutere hvordan forskning kan gi forbedret forståelse for riktig trening og prestasjonsutvikling i idrett


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform i med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse i seminar Godkjent – ikke godkjent
Individuell presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på alle presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. I tillegg skal studenten:

 • Gi en individuell muntlig presentasjon av en fagartikkel som omhandler fysisk trening i en gitt idrett, eventuelt trening av spesifikk egenskap. Fremlegget skal gjøres for de andre studentene.
 • Obligatorisk deltakelse på alle fremlegg.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2350
 • Tidligere år og semester for dette emnet