vår 2023
IDR-3922 Læring, opplevelse og natur - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne av søkere som oppfyller opptakskrav til master i Idrettsvitenskap.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C .

Søkerkode 9371.


Innhold

 • Forskning i læring, opplevelse og natur
 • Danning og aktuelle læringsteorier
 • Opplevelse som fenomener og som didaktisk begrep
 • Naturfilosofi
 • Natur som læringsarena: læring om, i og gjennom natur

Hva lærer du

Kunnskap

 • Viten om aktuelle læringsteorier og ulike dimensjoner av læring.
 • Beskrive ulike natursyn og naturforståelse
 • Redegjøre for friluftslivets betydning for læring og utvikling
 • Redegjøre for sammenheng mellom læring og opplevelse
 • Redegjøre for anvendelse av naturen som lærings, utviklings- og dannelsesarena
 • Redegjøre for forståelse av "naturen som kulturens hjem"

Ferdighet

 • Analysere og vurdere kritisk tekster om læring og dannelse.
 • Analysere og vurdere kritisk opplevelsesbegrep og tekster om opplevelse som moderne samfunnsfenomen.
 • Analysere og kritisk vurdere tekster om natursyn, naturforståelse og naturfilosofi.
 • Vurdere ulike former for dimensjoner av opplevelse
 • Drøfte opplevelses mulige betydning for læring og dannelse

Generell kompetanse

 • Knytte læring, opplevelse og natur til dannelsesprosessen.
 • Reflektere over og kritisk diskutere ulike naturforståelser
 • Reflektere over og kritisk diskutere livsstil og i (ut)danningssammenheng
 • Reflektere over og kritisk diskutere «det moderne opplevelses-samfunn».
 • Føre en kritisk diskusjon om naturen som lærings og dannelsesarena

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen vil foreligge på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes ved arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Mer info om arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e). Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent,

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3922
 • Tidligere år og semester for dette emnet