vår 2023
ODO-6404 Oral kirurgi og oral medisin IV - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

     

Innhold

Emnet skal fortsette innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge tanntap, medisinske risikopasienter, benigne og maligne svulster og etikk.

Hospitering  2 måneder ved medisinsk avdeling UNN/Nordlanssykehuset Bodø


Hva lærer du

KUNNSKAPER

 • kan årsak til tanntap
 • kan materialvalg ved oral implantatbehandling og benrekonstruksjon
 • kan årsaker ved tap av implantater
 • kan oral manifestasjoner av allmenne sykdommer og medisinering
 • kan generell medisinske tilstanders betydning for oral helse
 • kan behandlingsgang og prognose for maligne svulster
 • kan generell medisinske forholds betydning for oral kirurgisk behandling
 • kan ASA klassifisering av pasienter
 • kan generell medisinske kontraindikasjoner for oral kirurgiske inngrep
 • kan kulturelle og sosioøkonomiske aspekter ved tannbehandling
 • kan etiske aspekter ved valg av behandling og prognosevurdering
 • kan gi pasientene en etisk forsvarlig diagnostikk, behandling og oppfølging.

 

FERDIGHETER

 • kan kirurgisk implantatbehandling og benrekonstruksjon med veiledning
 • kan behandle inflammasjoner ved implantater
 • kan behandle komplikasjoner etter implantatbehandling
 • kan behandle tap av implantater
 • kan medisinsk undersøkelse av pasienter med relevans for oral kirurgi og ora medisin
 • kan poliklinisk undersøkelse av pasienter med og uten veiledning
 • kan diagnostisere og behandle munnslimhinneforandringer
 • kan diagnostisere og behandle benigne svulster under veiledning
 • kan utføre oralkirurgiske inngrep selvstendig med og uten veiledning

 

GENERELL KOMPETANSE

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med annet helsepersonell om oralkirurgiske problemstillinger
 • kan samarbeid med andre spesialiteter
 • kan vise profesjonelle vurderinger av etiske dilemma i forskning
 • kan definere forskningsprosjekter som involverer pasienter og bedømme relevans og nytte
 • kan foreta etiske valg i forhold til behandling på individ- og gruppenivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN eller Nordlandssykehuset Bodø.

Timeplan


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske kliniske kurs/seminarer Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske kliniske kurs, seminarer og forelesninger.  Det er krav om 90 % deltagelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk.

Muntlig eksamen semester 4: Presentasjon muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus.

Det blir avholdt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 8. semester.

Innlevering av spesialistarbeid, detaljert oversikt over pasientbehandling nærmere beskrevet i studieplanen skal innleveres og godkjennes før en muntlig og skriftlig eksamen blir avholdt i slutten av 10 semester.

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, hjemmeeksamen


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-6404
 • Tidligere år og semester for dette emnet