vår 2023
SPL-2003 Bachelorgradsoppgave i samfunnsplanlegging og kulturforståelse - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, med utgangspunkt i perspektiver fra ett eller flere tidligere emner innen samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Studentene kan også velge å ta utgangspunkt i et valgemne som de har gjennomført og legge opp et pensum som utdyper temaet. Pensum legges opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en samfunnsvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og henter inn empirisk materiale for en selvstendig analyse

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • formulere og drøfte tverrfaglig en problemstilling med relevans for samfunnsplanlegging og/eller kulturforståelse
 • utføre mindre, empiriske datainnsamlinger, kritisk analysere og skriftlig framstille data
 • gi og motta tilbakemeldinger på egne og andres fremlegg
 • bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.

Kompetanse:

 • kunne tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som et felles seminar (7-8 dobbeltimer) med undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene. På seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter.

I tillegg vil studentene få gruppevis veiledning underveis i arbeidet med oppgaven, samt individuell veiledning 2-3 ganger i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven skal være på 7-8000 ord (ca. 20 sider). Metodiske valg og refleksjoner skal tydelig fremgå i oppgaven. Etter avtale med fagansvarlig kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Det må framgå hvilke(n) del(er) av oppgaven den enkelte er ansvarlig for, og oppgaven må være tilsvarende større, minimum 12 000 ord (ca. 30 sider).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen virker justerende på endelig karakter.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SPL-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet