vår 2023
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-1001 Forskningsmetode 10 stp
PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk og praktisk innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for samfunnsvitenskapene. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for kvantitative undersøkelser (spørreskjema og lignende), hvordan en bruker ulike statistiske metoder til å analysere innsamlede data, samt presentere resultatene fra kvantitative undersøkelser. De lærer å planlegge kvalitative studier og samle inn kvalitativt forskningsmateriale, analysere data og presentere studier som er gjort ved hjelp av observasjon, kvalitative intervju, tekster og andre kvalitative metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kjenner til forskningsetikk, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og kan oppdatere sin kunnskap innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i enkle undersøkelser og vurdere resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse

Kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante metoder og kan planlegge og gjennomføre mindre prosjekter, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av en forelesningsrekke i kvantitativ metode (8 dobbeltimer) og en forelesningsrekke i kvalitativ metode (7 dobbeltimer). Forelesningene er streamet.

Det tilbys et nettbasert seminar i kvantitativ metode knyttet til obligatorisk oppgave, og nettbasert seminar knyttet til obligatorisk oppgave i kvalitativ metode. Seminarene vil bestå av blant annet korte innledninger/informasjonsvideoer (streamet eller ved bruk avandre typer programvare) og legger til rette for skriving av obligatoriske oppgaver, samt veiledning i prosessen. I tilknytning til seminarene skal studentene lære statistikk og kvalitative forskningsmetoder gjennom praksis.

Det vil tilbys en ressurspakke som legger til rette for alternative måter å forstå samfunnsvitenskapelig metode utover ordinære forelesninger. Ressurspakken kan for eksempel inneholde filmsnutter med rollespill (intervju m.m.), quiz og andre former for egentesting av kunnskap, samt linker til eksterne ressurser på nett.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.06.2023 09:00 (Utlevering)
08.06.2023 15:00 (Innlevering)
30 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave i kvantitativ metode Godkjent – ikke godkjent
Oppgave i kvalitativ metode Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En oppgave i kvalitativ metode basert på feltarbeid, intervju eller dokumentanalyse. Veiledning i det nettbaserte seminaret er obligatorisk.
 • En flervalgsoppgave (multiple choice) i kvantitativ metode.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1051
 • Tidligere år og semester for dette emnet