Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk og praktisk innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for samfunnsvitenskapene. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for kvantitative undersøkelser (spørreskjema og lignende), hvordan en bruker ulike statistiske metoder til å analysere innsamlede data, samt presentere resultatene fra kvantitative undersøkelser. De lærer å planlegge kvalitative studier og samle inn kvalitativt forskningsmateriale, analysere data og presentere studier som er gjort ved hjelp av observasjon, kvalitative intervju, tekster og andre kvalitative metoder.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av en forelesningsrekke i kvantitativ metode (8 dobbeltimer) og en forelesningsrekke i kvalitativ metode (7 dobbeltimer). Forelesningene er streamet.

Det tilbys et nettbasert seminar i kvantitativ metode knyttet til obligatorisk oppgave, og nettbasert seminar knyttet til obligatorisk oppgave i kvalitativ metode. Seminarene vil bestå av blant annet korte innledninger/informasjonsvideoer (streamet eller ved bruk avandre typer programvare) og legger til rette for skriving av obligatoriske oppgaver, samt veiledning i prosessen. I tilknytning til seminarene skal studentene lære statistikk og kvalitative forskningsmetoder gjennom praksis.

Det vil tilbys en ressurspakke som legger til rette for alternative måter å forstå samfunnsvitenskapelig metode utover ordinære forelesninger. Ressurspakken kan for eksempel inneholde filmsnutter med rollespill (intervju m.m.), quiz og andre former for egentesting av kunnskap, samt linker til eksterne ressurser på nett.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.06.2023 innlevering 08.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.