vår 2023
SYS-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har innsikt i betydningen av kvalitet i sykepleie
 • har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelsen
 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og sentrale verdier i sykepleie, herunder inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • har innsikt i Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • har kunnskap om taushetsplikten
 • kjenner til dokumentasjonssystemer og velferdsteknologi
 • kjenner til utvalgte teorier og begreper i sykepleie
 • har grunnleggende forståelse for kultursensitivitet
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 • kjenner til metoder for brukermedvirkning på individnivå
 • kjenner til pårørendes betydning og rolle for pasienten
 • kjenner til hva personsentrert sykepleie innebærer
 • har innsikt i betydningen av pasientsikkerhet i sykepleie
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om risikofaktorer og komplikasjoner ved inaktivitet og immobilitet, samt nedsatt evne til å ivareta egne grunnleggende behov
 • har innsikt i aldringsprosesser og eldre menneskers særegne behov
 • har kunnskap om sanser og sansesvikt hos eldre
 • har kunnskap om sykepleie ved livets slutt. Reflekterer over døden som fenomen, beskriver symptomer som kjennetegner dødens inntreden, gjør rede for lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase.
 • har innsikt i sykepleiens funksjonsområder; helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring
 • har kunnskap om sykepleiedokumentasjon
 • kjenner til de vanligste folkesykdommene og sykepleierens funksjon og ansvarsområde innenfor helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • har innsikt i biokjemiske prosesser i kroppen som årsak til sykdom
 • har kunnskap om i hvordan sykdom og sykdomsprosesser oppstår og kommer til utrykk hos mennesker og hvordan historiske traumer kan påvirke helsen
 • har kunnskap om et utvalg geriatriske sykdommer og behandling av disse
 • kjenner til omsorgssvikt og vold mot eldre
 • har kunnskap om grunnleggende psykologi

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • anvender kunnskaper om helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • anvender faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider i drøfting av tema innenfor generell sykepleie
 • identifiserer, vurdere og dokumentere risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø
 • reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter i møte med mennesker i alle aldersgrupper
 • identifiserer og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til sykepleieutøvelsen
 • reflekterer over hvordan anvende pasients/brukers nettverk på en kulturell trygg måte
 • redegjør for symptomer og observasjoner ved utvalgte sykdommer hos eldre

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • gjør begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor grunnleggende sykepleie
 • planlegger og gjennomføre målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser
 • reflekterer rundt faktorer som kan føre til sosiale og helsemessige problemer hos eldre, inkludert omsorgssvikt og vold
 • kjenner til hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, inkludert bruk av tolk
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Digital kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Digital kunnskapstest under tilsyn. Hver student har rett til tre forsøk for å få arbeidskravet godkjent uten at det får konsekvenser for studieprogresjonen. Testen vurderes til godkjent - ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYS-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet