vår 2023
SYS-1130 Hygiene og mikrobiologi - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Generell mikrobiologi, smittekjede og grunnleggende hygiene, smitteforebygging på individ- og populasjonsnivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om hovedgrupper av mikrorganismer og deres egenskaper
 • har kunnskap om mikrorganismenes relevans og sameksistens med oss mennesker: normalflora
 • har kunnskap om smitte- inkubasjonstid- infeksjon
 • har kunnskap om smittekjeden
 • har kunnskap om folkehelse knyttet til individ og populasjon
 • har kunnskap om basale smittevernrutiner
 • har kunnskap om isolasjonsregimer og dokumentasjonsrutiner knyttet til disse
 • har kunnskap om problematikken knyttet til multiresistens og antibiotikabruk, blant annet MRSA, ESBL og VRE
 • har kunnskap om helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)
 • har kunnskap om vaksinasjon og passiv immunisering
 • har kunnskap om lover, forskrifter og veiledere om infeksjonssykdommer

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan utføre basale smittevernsrutiner
 • kan utføre smitteverntiltak knyttet til ulike isolasjonsrutiner
 • kan utføre grunnleggende avfallshåndtering
 • kan finne informasjon om insidens og prevalens i forhold til smittsomme sykdommer

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan redegjøre for basale hygienetiltak og retningslinjer, og hvorfor disse er nødvendige
 • se sammenhengen mellom hygienetiltak, pasientsikkerhet, dokumentasjon og kvalitet i tjenesten
 • kan forklare sammenhengen mellom vaksinasjonsgraden i befolkningen og spredning av smittsomme sykdommer
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser

kjenner til lokale og globale helseutfordringer med infeksjonssykdommer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYS-1130
 • Tidligere år og semester for dette emnet