høst 2022
BED-3901H Masteroppgave i økonomi og administrasjon - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomisk - administrativ analyse under veiledning. Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsettes godkjennt av Handelshøgskolen ved UiT. Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./01.12. semesteret før oppgaven påbegynnes. Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk /administrativ teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av økonomisk/administrativ analyse i skriftlig form. To mastergradsstudenter kan gå sammen om å skrive en mastergradsoppgave. Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal få kunnskaper og forståelse på et avgrenset område innen det økonomisk administrative fagområdet.
 • Studentene skal ha utviklet sin evne til å arbeide med et avgrenset tema på en faglig måte i et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter:

 • Kunne utvikle en forskningsdesign og metodevalg, samt gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse: 

 • Kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • Kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • Kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 01.12.2022 13:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av status Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av utkast til avhandling Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk presentasjon av masteroppgaven Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BED-3901H
 • Tidligere år og semester for dette emnet