høst 2022
ARK-1019 Examen facultatum. Arkeologi-variant. - 10 stp

Sist endret: 19.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreingsfristen det aktuelle semesteret.


Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Arkeologien har et helt spesielt kildemateriale, nemlig gjenstander og rester etter for eksempel bygninger, fangstanlegg og graver, dvs. materiell kultur. Emnet gir en introduksjon til hvordan arkeologien oppnår kunnskap ut fra disse funnene. Vi innleder med konkrete eksempler på hvordan man trekker slutninger fra materiell kultur og hvilke utfordringer som ligger i dette. Hvordan kan vi vite hva en gammel gjenstand er for noe, eller hvor gammel den er? Hva mer kan den fortelle? Her er en diskusjon om forholdet mellom fakta og teori i arkeologien sentral. Deretter presenteres noen sentrale vitenskapsteoretiske retninger som har preget både arkeologi og andre fag. Retningene blir eksemplifisert gjennom et konkret tema som analyseres og diskuteres.

Emnet vil også gi en innføring i arkeologiske vitenskapelige tekster som grunnlag for kritisk bruk av tekster i resten av studiet, samt som en forberedelse til studentens egen produksjon av tekster i løpet av bachelorprogrammet.

Endelig inkluderer emnet kurs i informasjonskompetanse.

Emnet omfatter følgende deler:

Del I: Fra ting til tolkning: hvordan oppnår arkeologer kunnskap? Ved hjelp av en rekke konkrete eksempler introduseres studenten for hvordan arkeologien oppnår viten utfra kulturminner og materiell kultur, og setter dette inn i en større vitenskapsteoretisk og vitenskapshistorisk sammenheng.

Del II: Universitetsbibliotekets nettbaserte kurs i informasjonskompetanse (iKomp) (http://www.mooc.no/course/ikomp/)

Del III: Arkeologiens tekster I denne delen av kurset vil du få innblikk i hvordan man kan analysere en akademisk tekst. I tillegg vil du bli kjent med viktige særtrekk ved en vitenskapelig tekst, som stil, struktur og bruk av referanser. Du vil også skrive din første egne tekst. Denne teksten vil du jobbe med i gruppe, men også få individuell veiledning på. Del III fokuserer med andre ord på krav til oppbygging av akademiske tekster, og er en forberedelse til din egen produksjon av tekst gjennom dine videre studier.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende innsikt i hvordan arkeologisk kunnskap oppnås
 • grunnleggende innsikt i en rekke overordnede forståelsesrammer
 • grunnleggende viten om akademisk tekstanalyse
 • grunnleggende forståelse for akademiske krav til egne tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive korte tekster på universitetsnivå
 • strukturere samt anvende referanser i egne tekster
 • vurdere argumentasjonen i en akademisk tekst
 • forholde seg til hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for faget arkeologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Del I: 8 dobbelttimer med bruk av studentaktive læringsformer.

Del II: ca. 6 timer nettbasert kurs ved Universitetsbiblioteket.

Del III: 8 dobbelttimer med bruk av studentaktive læringsformer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F
Hjemmeeksamen A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Innlevering av tekster Godkjent – ikke godkjent
Kursbevis iKomp Godkjent – ikke godkjent
Essay Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

Del I: Innlevering av to tekster på 500-600 ord om arkeologisk kunnskap

Del II: Innlevering av kursbevis fra eksamen i iKomp.

Del III: Innlevering av et essay på ca. 1000 ord hvor akademisk skriveteknikk er det sentrale (struktur, referering, språk etc). Du får veiledning på essayet, som du så bearbeider. Den bearbeidete versjonen leveres inn som del av eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Kun den delen som ikke ble bestått må tas på nytt.


Info om vekting av eksamensdelene

Eksamen består av to deler som skjønnsmessig vurderes samlet:

Eksamen til Del I: En ukes hjemmeeksamen over oppgitt tekst.

Eksamen til Del III: Innlevering av den endelig bearbeidete versjonen av essay om akademisk skriveteknikk (arbeidskrav del III) til sluttevaluering.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-1019
 • Tidligere år og semester for dette emnet