høst 2022
BED-3058H Innflytelse og samspill i organisasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Makt, maktbaser og innflytelsesstrategier.

Tillit og utvikling av tillit.

Sosiale relasjoner og sosiale nettverk.

Etikk og etisk beslutningsatferd.


Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre deltakere bedre i stand til å jobbe med og igjennom andre i organisasjoner. Et viktig premiss i kurset er at innflytelse og ledelse ikke bare skjer oven ifra og ned, men også horisontalt og oppover. Evnen til å påvirke, samarbeide og utvikle nettverk blir stadig viktigere i takt med at organisasjoner beveger seg bort fra tradisjonelle hierarkiske strukturer med klare kommandolinjer og i retning av mer prosjektbaserte og flytende organisasjonsstrukturer. Mer spesifikt søker emnet å oppøve deltakeres evne til å observere, forstå og påvirke egen og andres atferd i organisasjonen. Dette innbefatter en bedre forståelse av makt, kilder til makt og utøvelse av innflytelse i organisasjoner, kommunikasjon og utvikling av tillit og relasjoner. Det innebærer også en forståelse av hvordan egenskaper ved organisasjonen og folk i organisasjoner påvirker kommunikasjon og innflytelses. Emnet søker også å utvikle etisk bevissthet i forhold til utøvelse av innflytelse og relasjonsbygging.

Etter å ha bestått emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse: 

 • Kunnskap om makt, maktbaser og innflytelsesstrategier
 • Kunnskap om samarbeid, tillit, sosiale relasjoner og betydningen av sosiale nettverk i organisasjoner.
 • Kunnskap om og forståelse av betydningen av kontekst for utøvelse av innflytelse, samarbeid og etablering av sosiale nettverk.
 • Forståelse av etiske problemstillinger knyttet til utøvelse av innflytelse.

Ferdigheter: 

 • Evne å nyttiggjøre seg av kunnskap om makt, innflytelse og sosiale nettverk i en organisatorisk kontekst.
 • Evne til å integrere etisk refleksjon i samarbeid, utøvelse av innflytelse og utvikling av sosiale relasjoner.
 • Med utgangspunkt i teoretiske perspektiver fra emnet være i stand til å utforme forskbare faglige problemstillinger.

Kompetanse: 

 • På selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling i emnet.
 • Evne å kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte
 • problemstillinger i forhold til temaer i emnet.
 • Være i stand til å bistå med og tilrettelegge for kommunikasjon og samarbeid i organisasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.11.2022 09:00 (Utlevering)
01.12.2022 09:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell innlevering Godkjent – ikke godkjent
Individuell innlevering Godkjent – ikke godkjent
Rollespill Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3058H
 • Tidligere år og semester for dette emnet