Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3058H Innflytelse og samspill i organisasjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Makt, maktbaser og innflytelsesstrategier.

Tillit og utvikling av tillit.

Sosiale relasjoner og sosiale nettverk.

Etikk og etisk beslutningsatferd.


Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre deltakere bedre i stand til å jobbe med og igjennom andre i organisasjoner. Et viktig premiss i kurset er at innflytelse og ledelse ikke bare skjer oven ifra og ned, men også horisontalt og oppover. Evnen til å påvirke, samarbeide og utvikle nettverk blir stadig viktigere i takt med at organisasjoner beveger seg bort fra tradisjonelle hierarkiske strukturer med klare kommandolinjer og i retning av mer prosjektbaserte og flytende organisasjonsstrukturer. Mer spesifikt søker emnet å oppøve deltakeres evne til å observere, forstå og påvirke egen og andres atferd i organisasjonen. Dette innbefatter en bedre forståelse av makt, kilder til makt og utøvelse av innflytelse i organisasjoner, kommunikasjon og utvikling av tillit og relasjoner. Det innebærer også en forståelse av hvordan egenskaper ved organisasjonen og folk i organisasjoner påvirker kommunikasjon og innflytelses. Emnet søker også å utvikle etisk bevissthet i forhold til utøvelse av innflytelse og relasjonsbygging.

Etter å ha bestått emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse: 

Ferdigheter: 

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 28.11.2022 innlevering 01.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.