høst 2022
BIO-3607 Matvaretrygghet - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og masterprogrammet i akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap eller et biofaglig studieprogram.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

F-320 Matvaresikkerhet, teoretisk del 9 stp

Innhold

Undervisningen omfatter sentrale problemstillinger når det gjelder matvaretrygghet. Dette inkluderer opptak, absorpsjon og eliminering av fremmedstoffer, generell toksikologi, toksisitetstesting og fastsetting av grenseverdier, samt vurdering og håndtering av risiko. Andre temaer vil være sykdomsframkallende mikroorganismer/agens som overføres via næringsmidler og hvordan tilstedeværelse av slike i matproduksjon kan unngås. I tillegg omhandles næringsmiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, naturlige toksiner, kontaminanter og tilsetningsstoffer (E-stoffer), inkludert matsminke. Mulig helserisiko ved "ny" mat som "funksjonell mat" og genmodifisert mat vil også bli diskutert.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-2601 Generell mikrobiologi, FSK-2003 Biokjemi, FSK-2005 Mikrobiologi og fiskerikjemi

Hva lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha:

 • innføring i toksikologi og fremmedstoffers påvirkning på menneskekroppen
 • kjennskap til risikovurdering i forbindelse med fremmedstoffer i næringsmidler
 • kjennskap til hvilke fremmedstoffer som kan anses å være en risiko i næringsmiddelsammenheng
 • kjennskap til begrepet normalmikrobiota, patogenitet og virulensfaktorer hos mikroorganismer og hovedtrekkene i kroppens forsvar mot invaderende mikrober
 • forståelse av distinksjonen mellom infektive og intoksikerende matvarebårne patogener og kunnskap om viktige representanter for begge kategorier

Ferdighet: Studentene skal kunne

 • utføre utvalgte analysemetoder knyttet til matvaretrygghet og rapportere resultater fra slike analyser

Kompetanse: Studentene skal ha:

 • tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å vurdere de aktuelle problemstillingene knyttet til matvaretrygghet som næringsmiddelindustrien jevnlig blir møtt med

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs og seminarer.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på labkurs og godkjent labrapport Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-3607
 • Tidligere år og semester for dette emnet