Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BIO-3607 Matvaretrygghet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og masterprogrammet i akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

F-320 Matvaresikkerhet, teoretisk del 9 stp

Innhold

Undervisningen omfatter sentrale problemstillinger når det gjelder matvaretrygghet. Dette inkluderer opptak, absorpsjon og eliminering av fremmedstoffer, generell toksikologi, toksisitetstesting og fastsetting av grenseverdier, samt vurdering og håndtering av risiko. Andre temaer vil være sykdomsframkallende mikroorganismer/agens som overføres via næringsmidler og hvordan tilstedeværelse av slike i matproduksjon kan unngås. I tillegg omhandles næringsmiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, naturlige toksiner, kontaminanter og tilsetningsstoffer (E-stoffer), inkludert matsminke. Mulig helserisiko ved "ny" mat som "funksjonell mat" og genmodifisert mat vil også bli diskutert.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap eller et biofaglig studieprogram.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha:

Ferdighet: Studentene skal kunne

Kompetanse: Studentene skal ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs og seminarer.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.