høst 2022
BYG-2812 Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse 10 stp

Innhold

VARMEANLEGG (3 sp.)

Anlegg for oppvarming av bygninger og tappevann. Varmekilder, sentralfyring, dampanlegg, tilkopling til fjernvarme. Distribusjonsnett, rørsløyfe, armaturer og sirkulasjonspumper, sentral driftskontroll. Varmeavgivere, radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og konvektorer.

ENERGIANALYSE (2 sp)

Energianalyse i henhold til energimerkeforskriften for yrkesbygg. Tiltak for energieffektivisering i bygg.

SANITÆRTEKNIKK (5 sp.)

Avløpsledninger: Terminologi og funksjoner for kloakksystemet. Gjennomgang av det viktigste sanitærutstyr. Strømningsteknikk. Vannlås. Dimensjonering av ventilerte og uventilerte spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger. Drenering. Frostsikring. Rørmaterialer og rørdeler. Skjema for VVS-anlegg. Hovedkloakk, herunder spillvannmengde og selvrensing, overvannsmengde og avrenning.

Vannledninger: Dimensjonering av vannledninger, rørkoplinger og armaturer, vannskadesikring. Støy fra sanitærsystem og trykkstøt.

Varmtvann: Typer og funksjoner for varmtvannstanker og -beredere. Varmevekslere og tilknytning til fjernvarmeanlegg. Dimensjonering av varmtvannskapasitet. Sirkulasjonsledninger. Termostatstyring.

Spesielle systemer: Brannslokkesystemer, trykkøkningsanlegg, kloakkpumpeanlegg og utskillere.


Anbefalte forkunnskaper

PRO-1002 Teknisk termodynamikk, PRO-2604 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Kunnskap

 • Vet hvordan vannforsynings- og avløpsanlegg er bygget opp og fungerer, og er kjent med komponentene som brukes i slike anlegg.
 • Kjenner gjeldende normer og regelverk for sanitæranlegg og varmeanlegg.
 • Kjenner de viktigste utfordringene knyttet til vannforsynings- og avløpsanlegg i bygninger, og kjenner de viktigste tekniske løsningene for slike problemer.
 • Kjenner de viktigste varmekilder for bygg og systemer for distribusjon av varme. Vet hvordan systemer for oppvarming av bygninger og produksjon av tappevann skal utformes.

Ferdigheter

 • Kan dimensjonere spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger for bygninger i forhold til kapasitet og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk.
 • Kan dimensjonere vannledninger i forhold til vannmengde og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk.
 • Kan dimensjonere varmtvannsberedere i forhold til temperatur og forbruk for bygninger.
 • Kan prosjektere og dimensjonere varmeanlegg for bygg.
 • Kan gjennomføre energianalyser og foreslå tiltak for energieffektivisering.

Generell kompetanse

 • Kan utføre ingeniøroppgaver knyttet til dimensjonering og utforming av sanitæranlegg og varmeanlegg i bygninger.
 • Kan gjøre sakkyndige vurderinger av bygningselementers termiske egenskaper og av sanitæranlegg.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange. 

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriearbeider med laboratorierapporter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 5 av 6 regneøvinger
 • Ett laboratoriearbeid

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2812
 • Tidligere år og semester for dette emnet