Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BYG-2812 Varmeanlegg, energianalyse, sanitæranlegg - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Studiepoengreduksjon

BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse 10 stp

Innhold

VARMEANLEGG (3 sp.)

Anlegg for oppvarming av bygninger og tappevann. Varmekilder, sentralfyring, dampanlegg, tilkopling til fjernvarme. Distribusjonsnett, rørsløyfe, armaturer og sirkulasjonspumper, sentral driftskontroll. Varmeavgivere, radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og konvektorer.

ENERGIANALYSE (2 sp)

Energianalyse i henhold til energimerkeforskriften for yrkesbygg. Tiltak for energieffektivisering i bygg.

SANITÆRTEKNIKK (5 sp.)

Avløpsledninger: Terminologi og funksjoner for kloakksystemet. Gjennomgang av det viktigste sanitærutstyr. Strømningsteknikk. Vannlås. Dimensjonering av ventilerte og uventilerte spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger. Drenering. Frostsikring. Rørmaterialer og rørdeler. Skjema for VVS-anlegg. Hovedkloakk, herunder spillvannmengde og selvrensing, overvannsmengde og avrenning.

Vannledninger: Dimensjonering av vannledninger, rørkoplinger og armaturer, vannskadesikring. Støy fra sanitærsystem og trykkstøt.

Varmtvann: Typer og funksjoner for varmtvannstanker og -beredere. Varmevekslere og tilknytning til fjernvarmeanlegg. Dimensjonering av varmtvannskapasitet. Sirkulasjonsledninger. Termostatstyring.

Spesielle systemer: Brannslokkesystemer, trykkøkningsanlegg, kloakkpumpeanlegg og utskillere.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.