høst 2022
FAR-3203 Klinisk farmakokinetikk - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-3202 Farmakokinetikk 5 stp

Innhold

Fysiologisk og matematisk beskrivelse av hvordan legemidler behandles i kroppen: absorbsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon. Ved hjelp av fysiologiske og matematiske modeller forklares tidsavhengige endringer i konsentrasjonen av aktive substanser. Det legges vekt på betydningen av sykdom, alder og genetikk, samt interaksjoner med andre medikamenter som årsak til variasjon i farmakokinetikk. Det gis en grundig gjennomgang av prinsipper som gjelder for tilpassing av riktig dose av et legemiddel til en pasient. 

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om farmakokinetiske modeller
 • har inngående kunnskap om variasjoner i farmakokinetikk, både interindividuelle og intraindividuelle
 • har inngående kunnskap om doseringsprinsipper

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utføre farmakokinetiske beregninger ut fra pasient - og legemiddelspesifikk informasjon
 • kan utforme doseringsregimer
 • kan anvende farmakokinetiske populasjonsverdier fra relevant faglitteratur
 • kan vurdere behandling og legemiddeldosering ut fra pasientens individuelle forutsetninger (alder, organfunksjon, genetikk, sykdom, interaksjoner)
 • kan bedømme konsekvenser og relevans av endringer i farmakokinetiske og farmakodynamiske parametre hos den enkelte pasient.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom farmakokinetiske vurderinger
 • kan formidle råd rundt farmakokinetiske problemstillinger i et tverrfaglig samarbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk.  

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.  

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Obligatoriske seminar

Nettressurser

Det kreves forberedelse (oppgaveløsning, presentasjon) til seminarene


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.10.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltagelse på seminar.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FAR-3203
 • Tidligere år og semester for dette emnet