Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FAR-3203 Klinisk farmakokinetikk - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

FAR-3202 Farmakokinetikk 5 stp

Innhold

Fysiologisk og matematisk beskrivelse av hvordan legemidler behandles i kroppen: absorbsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon. Ved hjelp av fysiologiske og matematiske modeller forklares tidsavhengige endringer i konsentrasjonen av aktive substanser. Det legges vekt på betydningen av sykdom, alder og genetikk, samt interaksjoner med andre medikamenter som årsak til variasjon i farmakokinetikk. Det gis en grundig gjennomgang av prinsipper som gjelder for tilpassing av riktig dose av et legemiddel til en pasient. 

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk.  

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.  

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Obligatoriske seminar

Nettressurser

Det kreves forberedelse (oppgaveløsning, presentasjon) til seminarene


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 10.10.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.