høst 2022
FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudium friluftsliv og bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FRI-1410 Reindrift, utmark og vassdrag 10 stp

Innhold

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 1 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdsels- og bruksformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell og vidde, skog, vann og vassdrag. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for ferdsel og opphold i natur og bruk av natur. I tillegg fokuseres det også på utvikling av leder/veilederrollen, formidling og tilrettelegging for læring og opplevelse i friluftsliv. Hensyn til sikkerhet og å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe ute i natur er sentralt.  Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisnnigen. Høstningskultur og forståelser for samisk kultur er temaer som berøres i emnet.

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, egenstudier, egenferder, studentseminarer og annet selvstendig studentarbeid. Det er stor grad av samarbeid i grupper hvor studentene i fellesskap skal tilrettelegge for turer, undervisningsopplegg og formidling av friluftsliv.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til ledelse og veiledning i friluftsliv.
 • Beskrive hvordan man ivaretar sikker ferdsel og opphold i, og bruk av arktisk natur på barmark.
 • Forklare kunnskapsgrunnlaget for ulike praktiske ferdigheter som kreves for å ha ansvar for en gruppe i arktisk natur
 • Gjøre rede for sentrale metoder og verktøy innen ledelse, veiledning og samarbeid

 

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende praktiske ferdigheter i friluftsliv
 • Utføre ledelse og veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå.
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv.
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv.
 • Vise ansvar og forståelse for natur gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv.

 

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leder og veilederrollen.
 • Reflektere over egen leder/veilederpraksis og erfaringer.
 • Vise innsikt i og kunne anvende ulike arbeidsmetoder for ledelse og veiledning i friluftsliv basert på kunnskap, erfaring og forskning.
 • Vise forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis og formidling av friluftsliv.
 • Anvende og reflektere over samarbeidsferdigheter og gruppedynamiske prosesser for å skape opplevelser og læring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca 500 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, seminarer, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, digital undervisning og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 01.12.2022 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Forelesninger og undervisning Godkjent – ikke godkjent
Planlegging, etterarbeid og gjennomføring av turer Godkjent – ikke godkjent
Tester Godkjent – ikke godkjent
Presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 80% oppmøte på forelesninger og undervisning
 • 100% aktiv og konstruktiv deltakelse på alle turer og prosjekter
 • 100% aktiv og konstruktiv deltakelse på for- og etterarbeid til turer og prosjekter. For- og etterarbeid inkluderer planlegging, evalueringer og refleksjonsarbeid både i grupper og individuelt
 • Gjennomføre og bestå praktiske ferdighetstester
 • Muntlig presentasjon av artikkel fra pensum samt gi tilbakemelding på medstudenters presentasjon.  

                                                                                                      

I undervisningsplanen fremgår det hva som er retningslinjer for de ulike arbeidskravene.


Mer info om mappevurdering

Vurderingsformen i emnet er en individuell mappevurdering basert på 2 skriftlige arbeider:
 •  Individuelt refleksjonsnotat etter gjennomført prosjekt med nærfriluftsliv for barn og unge
 •  Individuelt refleksjonsnotat etter Egenferd

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FRI-1440
 • Tidligere år og semester for dette emnet