Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FRI-1440 Arktisk friluftsliv og veiledning 1 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudium friluftsliv og bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding

Studiepoengreduksjon

FRI-1410 Reindrift, utmark og vassdrag 10 stp

Innhold

Emnet Arktisk friluftsliv og veiledning 1 tar for seg ulike perspektiver, aktiviteter og ferdsels- og bruksformer i friluftsliv. Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Turer og aktiviteter legges til naturtypene fjell og vidde, skog, vann og vassdrag. I emnet vektlegges grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for ferdsel og opphold i natur og bruk av natur. I tillegg fokuseres det også på utvikling av leder/veilederrollen, formidling og tilrettelegging for læring og opplevelse i friluftsliv. Hensyn til sikkerhet og å kunne ta ansvar for seg selv og en gruppe ute i natur er sentralt.  Finnmarks lokale natur og kultur tas i bruk i undervisnnigen. Høstningskultur og forståelser for samisk kultur er temaer som berøres i emnet.

Arbeidsmåten og organiseringen av emnet preges av aktivt friluftsliv og studentaktive læringsaktiviteter. Undervisningen tilrettelegges gjennom lærerstyrte aktiviteter inne og ute, turer som kan vare i flere døgn, egenstudier, egenferder, studentseminarer og annet selvstendig studentarbeid. Det er stor grad av samarbeid i grupper hvor studentene i fellesskap skal tilrettelegge for turer, undervisningsopplegg og formidling av friluftsliv.


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca 500 timer med emnet. Dette inkluderer arbeid knyttet til turer, forelesninger, seminarer, selvstudium og andre aktiviteter. Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, digital undervisning og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.

Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 01.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.