høst 2022
FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Emnet består av fire moduler: 1) økonomi og strategi, 2) praksis, 3) sjømatproduksjon, 4) marked og internasjonal handel. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Kunnskap   Kandidaten  

 • har bred kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer bærekraft i sjømatnæringen  
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter i sjømatnæringen arbeider med og for bærekraft  
 • har bred kunnskap om planlegging, strategi, konkurransedyktighet og innovasjonsprosesser  
 • har bred kunnskap om produksjonsmetoder og faktorer som påvirker produktenes kvalitet  
 • har bred kunnskap om sjømatnæringens rammebetingelser i form av økonomi, regelverk, markedsforhold og internasjonal handel  

Ferdighet   Kandidaten  

 • kan anvende relevante teorier og metoder til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i sjømatnæringen  
 • kan analysere og vurdere hvordan virksomheter i sjømatsektoren arbeider med og for bærekraft, og presentere dette skriftlig og muntlig  
 • har tilegnet seg jobb- og karriereferdigheter  
 • kan finne, vurdere og anvende fagkunnskap om sjømat og kvalitet, og presentere dette skriftlig og muntlig  
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning  

Generell kompetanse   Kandidaten  

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til sjømatnæringen  
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer  
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til betydningen av forskning og innovasjon for næringsutvikling innen sjømatnæringen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2022 09:00 (Utlevering)
13.12.2022 14:00 (Innlevering)
75/100 10 Dager A–E, stryk F
Mappevurdering 25/100 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Sjømatproduksjon Godkjent – ikke godkjent
Økonomi og strategi Godkjent – ikke godkjent
Marked og internasjonal handel Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fire arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:  

 • Praksis - Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent 
 • Sjømatproduksjon  Fordypningsoppgave i sjømatproduksjon. Oppgaven skal presenteres muntlig på seminar. Arbeidskravet gjennomføres enkeltvis eller i grupper. 
 • Økonomi og strategi  Innlevering av oppgave med presentasjon i seminar. Arbeidskravet leveres gruppevis.
 • Marked og internasjonal handel  Essay på 3000 ord om tema innenfor internasjonal handel med sjømat. Arbeidskravet gjennomføres i grupper. 

Mer info om mappevurdering

For praksismodulen: Mappevurdering med tre individuelle innleverte arbeider: CV og søknad, notat om bærekraftanalyse og presentasjon om praksis.

(For de tre modulene økonomi og strategi, sjømatproduksjon, marked og internasjonal handel: en 10 dagers hjemmeeksamen (individuell))

Studentene må ha bestått alle modulene for å bestå eksamen. Det gis bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis én samlet karakter der besvarelsene på hver modul teller 25 prosent.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 

Info om vekting av eksamensdelene

Det gis én samlet karakter der hjemmeeksamen teller 75% og mappevurdering 25 %
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2040
 • Tidligere år og semester for dette emnet