høst 2022
FSK-3014 Prosjektorganisering og samarbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for FHV Master. Emnet kan ikke tas som enkeltemne 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FSK-3005 Fisheries research: Data collection and research design 5 stp

Innhold

I dette emnet samarbeider studentene i grupper for å utvikle, planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Studentene blir delt ut et tema for prosjektet basert på en case knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid der NFH er involvert. Parallelt jobber studentene med å utvikle en prosjektidé og et forslag til sitt eget masteroppgaveprosjekt. Formålet er å lære og øve ferdigheter som kreves i prosjektarbeid, som kommunikasjon, prosjektdesign, prosjektorganisering og -ledelse, og samarbeid. Emnet gir ferdigheter og kompetanse i prosjektarbeid, som er en sentral arbeidsform i moderne samfunns- og arbeidsliv, og som er direkte relevant for gjennomføringen av masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet vil studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap: 

 • Har innsikt i prosjektutvikling, -planlegging og -organisering.  
 • Har kunnskap om samarbeid i team, ansvarsdeling og kunnskapsledelse.  
 • Har grunnleggende kunnskap om gruppedynamikk og om betydningen av individuelle forskjeller mellom gruppemedlemmer.

Ferdigheter:  

 • Kan anvende relevante verktøy for utvikling, organisering og gjennomføring av avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt. 
 • Behersker de sentrale fasene i en prosjektutviklingsprosess.  
 • Kan analysere et samarbeid og iverksette tiltak som videreutvikler det. 
 • Kan gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger. 
 • Kan reflektere over sin egen rolle i et samarbeidsforløp og identifisere relevante utviklingstiltak.  
 • Kan håndtere effektivt tiden.

Generell kompetanse:  

 • Kan koble fagkunnskap og ferdigheter til kunnskap og ferdigheter i prosjektutvikling, -planlegging og -organisering til å utvikle, organisere og gjennomføre på en systematisk måte et prosjekt med praktisk relevans.
 • Har grunnleggende systemforståelse og strategisk kompetanse.
 • Har tverrfaglig samarbeidskompetanse, inkludert evne til å overskride grensene for egen interesse og fag. 
 • Kan håndtere konflikter i en gruppe og legge til rette for samarbeid, deltakelse og problemløsning. 
 • Har økt selvbevissthet, med større evne til å reflektere over egen rolle i et arbeidsfellesskap. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er organisert med utgangspunkt i problembasert læring (PBL), simulering, og omvendt undervisning (flipped classroom) der studentene styrer sin egen læring og arbeid, individuelt og i team, med å utvikle og planlegge gjennomføring av et mindre forsknings- eller utviklingsprosjekt. I emnet vil studentene få tilgang til enkel opplæring i grunnleggende prosjektorganiseringskonsepter, prosjektverktøy og samarbeidsteknikker, for eksempel gjennom forelesninger, videoer, og skriftlig materiale. Parallelt jobber studentene med å utvikle en prosjektidé og et forslag til sitt eget masteroppgaveprosjekt Hovedfokus er likevel gruppenes arbeid med prosjektet, som skjer under veiledning og med tilbakemeldinger fra læreren. I emnet vil oppmerksomheten være rettet både mot prosjektarbeidets kvaliteter og dets relevans for oppgitt tema og utvikling av studentenes samarbeidsevner. 

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon (gruppearbeid) Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon (gruppearbeid) Godkjent – ikke godkjent
Medstudentevaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappen består av følgende deler:  

 • Delinnlevering 1: Prosjektforslag + Refleksjonsnotat om prosjektarbeidet (gruppearbeid) 
 • Delinnlevering 2: Prosjektgjennomføring + Refleksjonsnotat om prosjektarbeidet (gruppearbeid)  
 • Delinnlevering 3: Refleksjonsnotat om prosjektarbeidet + sitt eget masteroppgaveprosjekt (individuell innlevering)  
 • Delinnlevering 4: Timeliste med poengberegning grunnet i deltakelsen i kursaktiviteter (individuell innlevering)  

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars med innlevering av en revidert versjon av mappen. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-3014
 • Tidligere år og semester for dette emnet