høst 2022
IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet tar for seg sentrale samfunnsmessige, kulturelle og historiske aspekter ved idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg vil emnet belyse vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen disse feltene. Et mål er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om og perspektiver på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i det moderne samfunn. Et annet mål er at emnet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet sin rolle og funksjon i samfunnet og som kulturfenomen. Temaene belyses med utgangspunkt i historie, sosiologi og filosofi. En innføring i vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen fagfeltene skal stimulere til aktiv læring og kritisk tenkning.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forståelse for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet sin betydning og rolle som fritidsfenomen og yrkesfelt i det norske samfunn.
 • Kunnskap om verdier knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • Forståelse for idrett og friluftsliv som fagfelt og utfra ulike vitenskapelige perspektiv.
 • Kunnskap om akademisk skriving og litteratursøk.

 

Ferdigheter

 • Diskutere og argumentere for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som fritidsfenomen og som profesjoner.
 • Formidle og drøfte sentralt fagstoff knyttet til historisk framvekst og organisatorisk oppbygging.
 • Identifisere og diskutere dagens utfordringer innen fagfeltene.
 • Bruke kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst.

 

Generell kompetanse

 • Finne, anvende og vurdere relevant fagstoff for å belyse et tema.
 • Presentere fagstoff basert på teori og empiri både skriftlig og muntlig.
 • Reflektere over det tradisjonelle og det moderne idretts- og friluftslivets betydning for utvikling av væremåte, livsstil og folkehelse.
 • Drøfte og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Emnet er felles for alle studenter på første studieår innen studier ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet er nettbasert og sentrale undervisningsformer vil være nettforelesninger, arbeid i det digitale klasserommet, digitale seminar og gruppearbeid. I tillegg kan det gis undervisning på campus der studentene er fysisk til stede. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger. Gjennomføring av emnet krever en god del egenarbeid og selvstudier for den enkelte student, både gjennom forarbeid og gjennom at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i emnet. Studentene jobber med og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom emnet. Det vil være obligatorisk, digital undervisning der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene.  For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider ca. 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium  


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.12.2022 09:00 (Utlevering)
09.12.2022 13:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Aktiv deltagelse og tilstedeværelse på all obligatorisk undervisning.  I undervisningsplanen fremgår det hva som er obligatorisk undervisning.

Individuell skriftlig oppgave om bruk av kilder og referanseteknikker i en akademisk tekst.

Digital presentasjon av gruppeoppgave som tar for seg et aktuelt, faglig tema. Presentasjonen kan være gruppevis med 2 eller 3 studenter i hver gruppe. 


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F har studenten anledning til å avlegge kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert | Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-0510
 • Tidligere år og semester for dette emnet