Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg sentrale samfunnsmessige, kulturelle og historiske aspekter ved idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg vil emnet belyse vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen disse feltene. Et mål er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om og perspektiver på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i det moderne samfunn. Et annet mål er at emnet skal stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet sin rolle og funksjon i samfunnet og som kulturfenomen. Temaene belyses med utgangspunkt i historie, sosiologi og filosofi. En innføring i vitenskapelige tradisjoner og arbeidsmåter innen fagfeltene skal stimulere til aktiv læring og kritisk tenkning.

Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Emnet er felles for alle studenter på første studieår innen studier ved Idrettshøgskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet er nettbasert og sentrale undervisningsformer vil være nettforelesninger, arbeid i det digitale klasserommet, digitale seminar og gruppearbeid. I tillegg kan det gis undervisning på campus der studentene er fysisk til stede. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger. Gjennomføring av emnet krever en god del egenarbeid og selvstudier for den enkelte student, både gjennom forarbeid og gjennom at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i emnet. Studentene jobber med og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom emnet. Det vil være obligatorisk, digital undervisning der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene.  For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider ca. 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium  


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 02.12.2022 innlevering 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.