høst 2022
KVE-2022 La oss snakke kvensk kultur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i kvensk og finsk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006, KVE-1007, KVE-1008, KVE-1009, KVE-1110

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

I dette emnet vil du øke dine ferdigheter i muntlig kvensk og kunnskaper i kvensk kultur. Undervisningen består av diskusjoner på kvensk om ulike typer av både moderne og tradisjonelle kvenske kulturprodukter slik som bøker, musikk, film, billedkunst eller materiell kultur, f.eks. mat, håndarbeid eller andre arbeidstradisjoner. I undervisningen behandles konkrete produkter fra ulike kulturformer, som er representative for kvensk kultur, og deres betydning som kulturbærere analyseres. Undervisningen gir deg også ferdigheter i å finne kvalitetssikret kunnskap om kvensk kultur i ulike kilder, både trykte og elektroniske, og ved personlig kontakt med kvenske institusjoner.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk II, KVE-1009 Kvensk grammatikk II, KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    fordypede kunnskaper i både immateriell og materiell kvensk kultur

•    lært seg å finne kvalitetssikret kunnskap om kvensk kultur i ulike kilder

•    lært seg sentralt ordforråd for diskusjoner og representasjoner om kunst og kultur på kvensk

Ferdigheter

Du kan:

•    bruke sentrale kvenske uttrykk i argumentasjon om kunst og kultur

•    formidle kunnskap og formulere sine meninger om kulturprodukter med ord og uttrykk som er representative for den aktuelle kunstformen

•    finne mer informasjon ved å bruke ulike kilder og ved å ta direkte kontakt med aktuelle institusjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk og norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er kvensk.


Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Diskusjoner på kvensk om kulturrelaterte temaer basert på studentpresentasjoner. Dialog mellom læreren og studenter om kvensk kultur basert for eksempel på tekster eller film som deles til alle deltakere.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon 1 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon 2 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • tre muntlige presentasjoner på cirka 5-10 minutter på kvensk om kulturprodukter som for eksempel en film, en bok, musikk, billedkunst eller materiell kultur som for eksempel mat eller håndarbeid

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

  • en muntlig presentasjon på kvensk, ved hjelp av visuelle hjelpemiddel ved behov, om et kulturprodukt, som studenten selv velger.

Presentasjonen varer cirka 15 minutter og etterfølges av en cirka 15 minutters diskusjon med sensorer om den utvalgte kulturformen.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-2022
  • Tidligere år og semester for dette emnet