høst 2022
LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Innhold

FoU-oppgaven er et selvstendig prosjekt som skal gi studentene erfaring med å systematisk utforske egen lærerpraksis som del av et praksisfellesskap. Tema for FoU-oppgaven skal knyttes til fag 1 og til PEL (pedagogikk og elevkunnskap). I tilknytning til oppgaven blir det gitt innføring i metodologi (eksempelvis aksjonslæring, etnografi, designforskning, casestudier, og lesson study), og aktuelle kvalitative og kvantitative metoder, inkludert analyse av datamateriale. Gjennom kritisk utforsking og oppdatering av eget kunnskapsgrunnlag skal studenten opparbeide utviklings- og endringskompetanse som kan bidra i en lærende skole.

FoU-oppgaven skal normalt skrives i gruppe på inntil tre personer. Det kan søkes om å få skrive individuell oppgave. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om det valgte temaet for FoU-oppgaven
 • kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder som er aktuelle for å utforske egen lærerpraksis
 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tema innen utdanningsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • i samarbeid med praksislærer, praksisgruppa og faglærer planlegge, gjennomføre og vurdere et mindre utviklingsprosjekt i egen praksis
 • dokumentere og analysere eget utviklingsprosjekt (for eksempel gjennom undervisningsplanlegging, feltnotater, observasjon, respons fra medstudenter, spørreskjema, analyse av elevarbeid) i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • formidle erfaringer og resultater fra FoU-oppgaven muntlig og skriftlig

Kompetanse

Studenten kan:

 • samhandle med praksislærer, medstudenter og faglærer for å utvikle egen praksis
 • kritisk vurdere egen praksis ved hjelp av forskningslitteratur, vitenskapelige metoder, og vitenskapsteoretiske og profesjonsetiske perspektiv
 • reflektere over endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for profesjonsutøvelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon og dokumentasjon av egen praksis, FoU-seminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om det valgte fagdidaktiske temaet i FoU-oppgaven. Studentene skal ha en muntlig presentasjon av prosjektet med støtte i poster.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse undervisning Godkjent – ikke godkjent
FoU-seminar Godkjent – ikke godkjent
Skriveverksted Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Posterpresentasjon Godkjent – ikke godkjent
Dialogseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • deltakelse i FoU-seminar
 • deltakelse i skriveverksteder der kollegarespons inngår
 • muntlig presentasjon av tema og begrunnelse av problemstilling for studentkollegaer og praksislærer
 • utvikle en posterpresentasjon
 • deltakelse på praksisseminar

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-2051
 • Tidligere år og semester for dette emnet