Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Innhold

FoU-oppgaven er et selvstendig prosjekt som skal gi studentene erfaring med å systematisk utforske egen lærerpraksis som del av et praksisfellesskap. Tema for FoU-oppgaven skal knyttes til fag 1 og til PEL (pedagogikk og elevkunnskap). I tilknytning til oppgaven blir det gitt innføring i metodologi (eksempelvis aksjonslæring, etnografi, designforskning, casestudier, og lesson study), og aktuelle kvalitative og kvantitative metoder, inkludert analyse av datamateriale. Gjennom kritisk utforsking og oppdatering av eget kunnskapsgrunnlag skal studenten opparbeide utviklings- og endringskompetanse som kan bidra i en lærende skole.

FoU-oppgaven skal normalt skrives i gruppe på inntil tre personer. Det kan søkes om å få skrive individuell oppgave. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon og dokumentasjon av egen praksis, FoU-seminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om det valgte fagdidaktiske temaet i FoU-oppgaven. Studentene skal ha en muntlig presentasjon av prosjektet med støtte i poster.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.