høst 2022
MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre - 10 stp

Søknadsfrist

1.juni 

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i Biomedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2) 
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2) 
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode: 9197 (enkeltemner realfag)


Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biomedisin med fokus på sykdomslære. Emnet har fokus på forekomst og betydning i samfunnet, utvikling av sykdom med fokus på visse molekylære mekanismer og teknikker/metoder for å diagnotisere og studere sykdommene.

Emnet er delt inn i 5 delemner. Disse inkluderer smittsomme sykdommer og de vanligste folkesykdommene. I tillegg vil det være fokus på biomedisin sin rolle i persontilpasset medisin. Karrierelæring er et langsgående tema for Bachelorprogrammet i Biomedisin, der vi i dette emnet vil gi en introduksjon til kompetanse som begrep (innsikt i seg selv), diskutere hva biomedisin er (innsikt i fagets egenart i en større sammenheng), og hva akademisk kompetanse er (lær å bli student), samt gi en introduksjon til innovasjon (student IX) (utsikt til fagets og egne muligheter) og gi besøk til bedrift og forskningsenhet.

Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, labkurs, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (iKomp), kurs i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive utvalgte sykdommers prevalens (forekomst) og betydning i samfunnet.
 • Gi eksempler på utvalgte smittsomme og ikke-smittsome sykdommer og mekanismer for utvikling av disse Beskrive sentrale biologiske teorier og problemstillinger innen biomedisin.
 • Gi eksempler på deler av forskningsfronten innen biomedisin.
 • Gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet innen biomedisin.
 • Gjøre rede for regler/etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving/publisering.
 • Beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder.

Ferdigheter

 • Beskrive ulike retninger innen biomedisin og bruke grunnleggende biologisk begreper og fagspråk.
 • Reflektere over egen læring.
 • Planlegge sin egen karriere.
 • Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

Generell kompetanse

 • Planlegge og arbeide selvstendig på en individuell/samarbeids skriftlig oppgave som strekker seg over tid.
 • Reflektere over karrierekompetanse.
 • Samarbeide omkring laboratorie-øvelser og felles laboratorie-besvarelser.
 • Formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.
 • Beskrive egne muligheter innen biomedisin.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, seminarer i tilknytning til forelesninger, demonstrasjoner, laboratorieøvelser, nettbasert undervisning (iKomp), semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon og bedrift i Tromsø-området.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.11.2022 12:00 (Utlevering)
23.11.2022 12:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på septembermøte Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på workshop i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving Godkjent – ikke godkjent
Godkjent iKomp Godkjent – ikke godkjent
Godkjent semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på septembermøte
 • Deltakelse på workshop i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving
 • Godkjent iKomp
 • Godkjent semesteroppgave

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av en hjemmeoppgave som studentene har 1 uke på å besvare.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet