høst 2022
PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-0001N Innføring i pedagogikk (nettstudium) 10 stp

Innhold

Emnet gir en første innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, og skal motivere og forberede studenter for videre studier i ett av fagfeltene. 

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale temaer innen spesialpedagogisk og pedagogisk teori og deres bruksområder i oppvekst og utdanning. Emnet gir oversikt over viktige kunnskapsområder som læring, kunnskap, sosialisering, undervisning og læringens kontekstuelle betingelser. 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Studenten har kunnskap om: 

 • teorier om læring, kunnskap, sosialisering og undervisning, samt læringens kontekstuelle betingelser 
 • sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske teorier og begreper  
 • sosiale og kulturelle faktorers betydning for pedagogiske praksis 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • Identifisere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger 
 • reflektere og drøfte problemstillinger innen pedagogiske og spesialpedagogiske fagområder
 • arbeide sammen med andre i gruppe om faglige tema
 • bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse pedagogiske problemstillinger
 • utforme en akademisk poster og forklare det faglige innholdet 
 • beherske muntlig presentasjon av fagstoff i gruppe

Generell kompetanse 

Studenten  

 • har utviklet en nysgjerrighet for pedagogikk og spesialpedagogikk som fag 
 • kan diskutere pedagogiske erfaringer, tanker og ideer med bakgrunn i pensum og annet relevant fagstoff
 • kan delta i faglige drøftinger sammen med medstudenter med respekt og toleranse     

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer. 

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Posterpresentasjon i gruppe og holde en muntlig gruppepresentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Utvikle en posterpresentasjon i gruppe og holde en muntlig gruppepresentasjon av denne.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema. Minimum 3 dagers forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-0001
 • Tidligere år og semester for dette emnet