høst 2022
PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emne kan tas som valgemne i bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv 10 stp

Innhold

Undervisningen vil gi en innføring i temaene: 

 • begrepene læring og lærevansker. 
 • ulike teoretiske perspektiver på lærevansker. 
 • spesifikke lærevansker som språk- og kommunikasjonsvansker: lese- og skrivevansker, matematikkvansker 
 • generelle lærevansker som utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser 
 • sosiale og emosjonelle vansker 
 • syns- og hørselstap. 

Emnet vil gi et innblikk i lærevansker hos barn og unge i gruppene som er nevnt ovenfor og i grupper med sammensatte vansker. Det vil bli gitt en oversikt over vanskenes ytringsformer, årsaksforhold og tiltak.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper om: 

 • ulike lærevansker hos barn og unge 
 • ytringsformer, omfang og årsaksforhold av ulike lærevansker 
 • forebygging av og tiltak for ulike lærevansker 
 • sentrale begreper knyttet til lærevansker  
 • Sentrale lov og avtaleverk 

Ferdigheter: 

 • kunne redegjøre skriftlig og muntlig for problemstillinger fra det spesialpedagogiske fagfeltet. 
 • kunne identifisere ulike kategorier av lærevansker og legge til rette for tiltak i forhold til disse. 
 • Kunne utarbeide tiltaksplan knyttet til lærevansker 

Kompetanse: 

 • gjøre rede for og kritisk diskutere lærevansker og individuelle behov. 
 • planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over tiltak i tråd med etiske krav og retningslinjer. 
 • søke ny kunnskap om relevant forskning og dens anvendelse i fagfeltet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning der forelesning, seminarer og studentaktive læringsformer inngår. Omfang om lag 80 timer.  

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.11.2022 13:00 (Utlevering)
17.11.2022 13:00 (Innlevering)
1/2 2 Dager A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Tiltaksplan Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Individuell skriftlig innlevering over oppgitt tema, om lag 1200 ord 
 • Utarbeide og faglig og etisk begrunne en tiltaksplan for en valgt lærevanske, gjøres i gruppe

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Individuell muntlig eksamen, med vekt på hjemmeeksamen og pensum 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-1012
 • Tidligere år og semester for dette emnet