Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emne kan tas som valgemne i bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv 10 stp

Innhold

Undervisningen vil gi en innføring i temaene: 

Emnet vil gi et innblikk i lærevansker hos barn og unge i gruppene som er nevnt ovenfor og i grupper med sammensatte vansker. Det vil bli gitt en oversikt over vanskenes ytringsformer, årsaksforhold og tiltak.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper om: 

Ferdigheter: 

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning der forelesning, seminarer og studentaktive læringsformer inngår. Omfang om lag 80 timer.  

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 15.11.2022 innlevering 17.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.