høst 2022
PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - 20 stp

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som valgemne av studenter opptatt på masterprogrammet i pedagogikk. Emnet er ikke åpent som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt og kunnskap om følgende hovedområder innen sosiale og emosjonelle vansker: definisjoner, forståelsesmåter og årsaksforhold, risikofaktorer, kartlegging samt ulike former for tiltak. Det fokuseres primært på skoleelever. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskapsmål:

 • Kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger til sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunnskap om forskning tilknyttet sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunnskap om pedagogisk og spesialpedagogiske intervensjoner.

Ferdighetsmål:

 • Kunne gi rådgivning til elever, foresatte og pedagogisk personale om sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunne planlegge og gjennomføre forebyggende tiltak for sosiale og emosjonelle vansker.
 • Kunne planlegge og gjennomføre tiltak overfor barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker.

Generell kompetanse:

 • Kunne delta i den nasjonale debatten som berører sosiale og emosjonelle vansker i en pedagogisk kontekst.
 • Kunne reflektere over det faglige grunnlaget samt utfordringer i valg av pedagogiske og spesialpedagogiske intervensjoner for elever med sosiale og emosjonelle vansker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og studentaktive læringsformer. Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 80 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.10.2022 09:00 (Utlevering)
11.11.2022 13:00 (Innlevering)
0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave med muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave med skriftlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse på 70 % av all undervisning.
 • Refleksjonsnotat på 3 sider (ca. 1300 ord).
 • Gruppeoppgave med skriftlig presentasjon.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-3022
 • Tidligere år og semester for dette emnet